VLZ Nieuwsflits : Belangrijke ontwikkelingen

Beste buren,

Er zijn een aantal recente ontwikkelingen die wij u graag onder uw aandacht willen brengen voordat u met vakantie gaat:

Busstation blijft voorlopig afgesloten voor autoverkeer
Op 3 juli jl. besloot het college van B&W om de uitvoering van de herinrichting van het centrum te faseren. De toegenomen complexiteit, o.a. in verband met de lopende juridische procedures en budgettaire overschrijdingen , nopen er toe dat uitvoering van een deel van het centrumplan tot nader order wordt uitgesteld. Dit betekent onder meer dat het busstation voorlopig niet wordt opengesteld voor autoverkeer. Zie ook: https://zeist.raadsinformatie.nl/document/6674064/1

Uitspraak over verkeersplannen in het centrum
De rechtbank Midden Nederland heeft alle beroepen en bezwaren van 6 partijen, waaronder de Vereniging Lyceumkwartier, ongegrond verklaard. Vooral het Lyceumkwartier dreigt hiermee het kind van de rekening van ‘de centrumvisie’ te worden.
In de uitspraak geeft de rechtbank aan zich onze zorgen voor te kunnen stellen. De rechtbank oordeelt echter dat, bezien in het groter geheel, de betwiste verkeersbesluiten binnen de beleidsvrijheid van de gemeente vallen.
Hoewel de afwegingen door het college nu niet als onredelijk of onzorgvuldig beoordeeld zijn, blijft bij vele wijkbewoners het gevoel van onrechtvaardigheid over het besluitvormingsproces en de verwachte grote verkeersoverlast bestaan. De uitspraak van de rechtbank bevat meerdere aanknopingspunten om hoger beroep te overwegen. Het bestuur zal zich hierover juridisch laten adviseren. We bezinnen ons daarnaast op andere mogelijkheden om de verwachte extra verkeersoverlast in de wijk te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Uitspraak over het Wijkverkeersplan
Ons separate beroep tegen het wijkverkeersplan heeft de rechtbank wél gegrond verklaard. Concreet betekent dit dat, in het geval de centrumplannen en het wijkverkeersplan doorgevoerd worden, er géén uitzondering voor bestemmingsverkeer zal mogen worden ingesteld op het voorgenomen eenrichtingsverkeer op de Lorentzlaan-Z. Hiermee is een extra sluiproute met nog meer (vracht)verkeer door Het Lyceumkwartier voorkomen. Bovendien bieden details in de uitspraak goede handvaten om in overleg te gaan met de gemeente over verdere verkeerstechnische aanpassingen in de wijk.

Bestemmingsplanwijziging Socrateslaan / Verlengde Slotlaan 77
Sinds 14 juni 2018 ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Socrateslaan” gedurende 6 weken ter inzage bij het gemeentehuis. Gedurende deze termijn kan iedereen een zienswijze over deze voorgenomen bestemmingsplanwijziging indienen. Dit geldt overigens voor vóór- en tegenstanders.
Het bestemmingsplan én andere informatie is in te zien via: https://www.zeist.nl/inwoner/wonen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/socrateslaan/

Het plan beoogt een nieuw bouwvlak te creëren ten behoeve van de bouw van een woning op het achterste deel van het perceel Verlengde Slotlaan 77 te Zeist.
Het college zal de ingediende zienswijzen betrekken bij haar definitieve voorstel aan de gemeenteraad. Het is vervolgens aan de gemeenteraad de bestemmingsplanwijziging vast te stellen, of af te wijzen. De gemeenteraad zal de ingediende zienswijzen betrekken bij haar besluit.
Naar aanleiding hiervan is op 5 juli jl. een raadsinformatieavond gehouden waarop zowel initiatiefnemers, buren en de VLZ hebben mogen spreken. Voor meer informatie en extra stukken zie: https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/529141/
De VLZ zal een zienswijze indienen waarin wij het college en de raad verzoeken om collectieve en algemene wijkbelangen zorgvuldig mee te wegen bij hun besluiten.

Krakelingweg 8
Zoals we u in onze laatste nieuwsbrief hebben gemeld heeft het bestuur haar bezwaren tegen de bouw van de twee-onder-een-kapper aan de Krakelingweg op 13 februari jl. toegelicht aan de Adviescommissie Bezwaarschriften van de gemeente. Een week geleden werd ons bericht dat de adviescommissie aan het college heeft geadviseerd twee van onze bezwaren te honoreren. Dat wil zeggen dat de commissie aan B&W adviseert zowel de Omgevingsvergunning voor de bouw van een woning als de Omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning te heroverwegen. Op ambtelijk niveau zijn wij op 10 juli jl. nader geïnformeerd. De portefeuillehouder (wethouder) overweegt thans om het college voor te stellen een uitgebreide bestemmingsplanprocedure te starten. Het bestuur beraadt zich nog op de ontstane situatie.

Aanvraag bouwen gymzaal Christelijk Lyceum
Deze aanvraag is op 19 juni 2018 ontvangen en gepubliceerd door de gemeente. Het betreft het bouwen van een derde gymzaal aan de noordkant van het sportveld. We zullen deze aanvraag gaan inzien. Op dit moment is het nog niet mogelijk hierover een zienswijze in te dienen of bezwaar te maken. Dit kan pas nadat de vergunning is verstrekt.

Tevens is commotie ontstaan omdat er noodlokalen zijn geplaatst op het sportveld bij het CLZ aan de Verlengde Slotlaanzijde. Omwonenden en VLZ werden hierover niet tijdig geïnformeerd door de school.

Ontwikkeling Wijkvisie
De redactieraad is bij elkaar gekomen op 27 juni jl. en heeft veel input gegeven waarmee we weer verder kunnen.

Wij wensen u allen een hele fijne zomervakantie toe!

Met vriendelijke groet,
VLZ bestuur

P.S. : Mocht u geïnteresseerd zijn meer permanent geïnformeerd te worden over (toekomstige) omgevingsvergunningen dan kunt u zich aanmelden via onderstaande link. Een emailservice houdt u dan van relevante ontwikkelingen op de hoogte.
https://zoek.overheid.nl/berichten_over_uw_buurt_eenvoudig_zoeken