Bomen beheer

De gemeente is verantwoordelijk voor de gemeentelijke bomen: bomen langs wegen, op pleinen, in parken, etcetera. Ook voor de gemeente geldt dat ze geen kapvergunningen meer hoeft aan te vragen voor gemeentelijke bomen die op 1,30 meter hoogte een omtrek hebben van minder dan 80 centimeter, noch voor dode bomen, populieren, wilgen, berken en schubconiferen. Voor het kappen van andere gemeentelijke bomen, moet de gemeente wel kapvergunningen aanvragen mits er sprake is van werkzaamheden in het kader van een beheerplan.

Lange Termijn Bomenbeheersplan

Zeist telt zo’n 35.000 bomen in de openbare ruimte: langs wegen, op pleinen en in parken enzovoorts. Dit noemen we ‘gemeentelijke bomen’. Ongeveer de helft daarvan komt tussen nu en 20 jaar aan het einde van zijn levenscyclus. Het is dan onvermijdelijk dat deze bomen gekapt moeten worden: dode bomen leveren te veel gevaar op.

In 2013 besloot de gemeenteraad om ontgroening van Zeist vóór te zijn en zoveel mogelijk het cultuurhistorische en groene karakter van ons dorp te behouden. Hoe de gemeente dit wil bereiken, is uitgewerkt in een Lange Termijn Bomenbeheerplan Zeist 2016 – 2041 plus een bijlage.

Een betrokken groep belanghebbenden, waaronder bewoners en lokale milieugroepen, heeft samen met de gemeente gewerkt aan dit Lange Termijn Bomenbeheerplan Zeist 2016 – 2041 plus de bijlage. Dat plan gaat uit van de verwachte levensduur van bomen op basis van hun kwaliteit. Deze kwaliteit wordt elke drie jaar geactualiseerd.

Het plan beschrijft hoe die bomen worden vervangen, plus bijbehorende budgetten. Het plan kent als uitgangspunten:

  • dat het groene karakter van Zeist behouden blijft
  • dat kwaliteit van het groen belangrijker is dan aantallen bomen
  • en dat vervanging alleen plaatsvindt als een nieuwe boom goede levenskansen heeft.