Verkeersmaatregelen in Zeist

4 juni 2019

Open oproep aan College en Raad

“De dag die je wist dat komen zou”

Ondanks de lopende procedures bij de Raad van State  werden op 28 januari jl. verkeersmaatregelen in het centrum  ingevoerd.  Voor vele Zeistenaren kwam de jarenlang voorspelde verkeerschaos kennelijk toch nog als een verrassing en de negatieve reacties logen er niet om.  

Onder de slogan “Zeist is de weg kwijt” werd op allerlei manieren tegen de gevolgen van de verkeersmaatregelen geprotesteerd. Moties in raadsvergaderingen, petities ondertekend door 200  winkeliers en duizenden inwoners, brieven aan de gemeente, honderden boze reacties op sociale media, artikelen in kranten, nationale websites en tv , en zelfs een heuse protestdemonstratie door het centrum van Zeist waren het resultaat.  
Maar het mocht allemaal niet baten.

In raadsvergaderingen (overzicht klik hier) hield het college vol dat het voor een groen, gastvrij en gezellig centrum met het bruisende Emmaplein als hart noodzakelijk is om: autobezoekers uit het centrum weg te jagen, burgers te dwingen kilometers om te rijden, en verkeersrisico’s op drukke fietsroutes van scholieren fors te verhogen.  De weinig inlevende reactie van de gemeente op alle ergernis en onrust :  “Het verkeer moet wennen”.

Voorafgaand aan de invoering stuurde de VLZ een brandbrief aan raadsfracties met het verzoek de maatregelen te heroverwegen en in ieder geval voor en na (stapsgewijze) in-voering goede verkeersmetingen uit te voeren. Dit laatste om in het vervolgtraject tenminste nog een objectieve evaluatie mogelijk te maken.

De VLZ-brandbrief  vormde voor de oppositiepartijen Nieuw Democratisch Zeist en Seyst.nu aanleiding een motie in te dienen, die op 6 december jl. behandeld werd door de gemeenteraad.  In de motie werd verzocht om opschorting van de verkeersmaatregelen totdat duidelijk was hoeveel verkeer er nu eigenlijk door centrum Zeist rijdt. Deze raadsfracties achtten de verkeersrisico’s die konden ontstaan na invoering van de aangekondigde maatregelen veel te groot. Dat ook zij zich terecht zorgen maakten blijkt uit de meldingen over ongevallen die de VLZ na invoering van de maatregelen ontving. (Zie : Gevolgen hieronder ) .

terug naar bovennaar overzicht verkeer

Gevolgen van de verkeersmaatregelen

De afsluiting van de Korte Steynlaan (in combinatie met de daardoor noodzakelijke  wijkmaatregelen) heeft tot dusdanige verkeersdrukte op o.a. Lindenlaan geleid dat tijdens spitsuren gevaarlijke situaties ontstaan.

Gebruikelijk ochtendspitsuur sinds 28 januari jl. rond 08:30 uur

Automobilisten raken geïrriteerd door het wachten op de vele fietsers en proberen zich er tussendoor te wringen. Dit met alle risico’s van dien, vooral voor de ca 2.000 fietsende scholieren die dagelijks enige malen de Lindenlaan oversteken.  Bovendien staat het verkeer regelmatig vast tussen Boulevard en Woudenbergseweg. Dit is ook  een probleem voor de ambulances die uitrukken vanuit de regionale ambulancepost RAVU en patiënten afleveren in  het Diakonessenhuis.

Als gevolg van de gestegen verkeersdrukte zijn ons meerdere ongelukken gemeld.  Op vrijdag 12 april raakten bijvoorbeeld een fietsende moeder en haar vierjarig kind lichtgewond bij een aanrijding op de rotonde Lindenlaan/Verl. Slotlaan. Beiden liepen behoorlijke schaafwonden op, maar konden, na opgekrabbeld te zijn, gelukkig hun weg naar school vervolgen.

Kind gemangeld tussen auto, fietsers en stoeprand – 12 april 08:25 uur


Zware aanrijding met schade – 22 mei 11:20 uur

Verkeer vast op Lindenlaan naar ‘zuid’.  Dan maar omkeren en rijden via Dalweg en Schaerweijdelaan…. ?terug naar bovennaar overzicht verkeer


Open oproep aan College en Raad

Hoewel de maatregelen inmiddels vier maanden ingevoerd zijn, nemen de protesten en bezwaren niet af. Bij de gemeente groeit het inzicht dat de maatregelen rond de “Voorheuvel”  (ex tunneltje) geen verkeerstechnische verband hebben met de Korte Steynlaan/busstation. Daarbij komt dat is aangetoond dat het huidige eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan, in combinatie met een “dicht” busstation, geen verkeerskundig doel dient.  Ook is door een recente enquête duidelijk geworden dat de overgrote meerderheid van bewoners van het Wilhelminapark het eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan afwijst. Dit inclusief  bewoners van Stationslaan en Bethanieplein. (Bezwaarschrift Bethanieplein/Stationslaan)

Nu zelfs de fractieleider van GroenLinks op sociale media stelt dat de maatregel op de Korte Steynlaan ingetrokken kan worden, roepen wij de gemeenteraad én het college op dat dan ook zo snel mogelijk te doen !   

Dat zou vele belanghebbenden — én de gemeente—  veel tijd, moeite, ergernis en zelfs een nieuwe ronde van juridische procedures besparen. Bovendien zouden dan ook, in gezamenlijk overleg met alle betrokken belanghebbenden,  alternatieven onderzocht kunnen worden die de overlast en schade voor iedereen zoveel mogelijk beperken.

terug naar bovennaar overzicht verkeer

De Verkeerde Weg

Ondanks fraaie woorden als ‘verkeersdialoog’, ‘aandachtspunten ophalen’, ‘knelpunten identificeren’, ‘actief monitoren’, en ‘draagvlak creëren’ weigert  de gemeente al sinds 2016 met belanghebbenden te overleggen over de inhoud en de gevolgen van de verkeersbesluiten in het centrum. Dit gebrek aan overleg (en gebrek aan inzicht in verkeerstromen in Zeist) heeft geleid tot gevaarzetting, en tot de hinder en overlast zoals velen in en rond het centrum die nu ervaren.        

Tientallen burgers hebben zich daarom de afgelopen maanden tot de gemeenteraad gewend in de hoop dat ons hoogste gemeentelijk orgaan zou ingrijpen in deze situatie.  In drie recente raadsvergaderingen kwamen de verkeersmaatregelen aan de orde. Hoewel sommige fracties ook publiekelijk erkenden dat men op  de verkeerde weg zit, hield de meerderheid van de raad helaas nog steeds vast aan de onjuiste aannames uit het verleden.    

Raadsvergadering 6 december 2018

In deze raadsvergadering kwam de brandbrief van de VLZ aan de orde. Hoewel ons verzoek met inhoudelijke argumenten onderbouwd was, leken het college en de meerderheid van de raad niet geïnteresseerd in feiten.  Het debat verzandde helaas in een weinig hoopgevend zwartepietenspel. In antwoord op een motie van NDZ en Seyst.nu  riep de verantwoordelijk wethouder op ‘de rug recht te houden’; en stelde een coalitiepartij dat ‘de honken tussentijds niet verzet moeten worden’.  Zij refereerden hierbij aan het raadsamendement uit 2015 waarin tot een bepaalde verkeerscirculatie in centrum Zeist besloten werd. Het is bekend bij college en raad dat vier van de vijf cruciale verkeersmaatregelen uit het amendement sindsdien gewijzigd zijn. Hierdoor zijn nu totaal andere verkeersstromen ontstaan dan die de raad indertijd beoogde. Het kan toch niet zo zijn dat de huidige verkeersmaatregelen gerechtvaardigd worden door een beroep op een gedateerd raadsbesluit, dat bovendien fundamenteel veranderd werd?   Voor de helderheid, de wijzigingen die werden doorgevoerd zijn: Korte Steynlaan (2 X gewijzigd), Antonlaan, busstation, en de Meester de Klerkstraat.
De afsluiting van de Voorheuvel (ex-tunneltje)  is als enige van de vijf kernmaatregelen hetzelfde gebleven.

Voor meer details klik punt 14 op https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/546904/Raad (regulier) 06-12-2018 .
Audio fragment terugluisteren:  Punt 14 start op 01:16:40 .  
Klik hier voor de notulen van  het debat over de motie ‘Tot bevorderen van de verkeersveiligheid in Zeist’

Raadsvergadering 12 februari 2019


Raadsvergadering 12 februari 2019

Gezien de grote commotie in de samenleving werd de raadsvergadering van februari jl.  gewijd aan de verkeersoverlast die na invoering van de maatregelen is ontstaan. Tot frustratie van de volle publieke tribunes slaagden de coalitiepartijen er in de vergadering als een nachtkaars uit te laten gaan.  Ondanks meerdere moties,  een petitie ondertekend door ca drieduizend burgers, een gloedvol betoog van een centrumondernemer, en een petitie van 200 winkeliers, bleef het college verkondigen dat “het verkeer moet wennen” en dat pas na metingen in september 2019 bekeken kan worden wat de gevolgen zijn. Het college ligt er blijkbaar niet wakker van dat dit laatste niet strookt met wat de gemeente eerder bij de rechter aanvoerde. (d.i. : Bijtijds en zorgvuldig monitoren en snel ingrijpen bij problemen)

Middels een ingezonden brief attendeerde de VLZ het college en raad onder meer op de illegale plaatsing van een verbodsbord op de Korte Steynlaan. De vereniging verzocht in de brief ook om heroverweging van de maatregel op de Korte Steynlaan omdat die maatregel voor velen grote en onevenredig nadelige gevolgen heeft.  En, naar inmiddels gebleken is, geen verkeerstechnische noodzaak kent en door vrijwel niemand in Zeist en daarbuiten gewenst wordt.

Moties van PvdA (openstellen Korte Steynlaan in beide richtingen) en van NDZ (intrekken  van alle maatregelen vanwege gevaarzetting) werden door de wethouder ontraden en, tot ongenoegen van vele burgers op de tribune, vervolgens weggestemd door de raad.

Voor meer informatie hierover:
Klik vanaf punt 4 op https://zeist.raadsinformhttps://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/566319/Raad 12-02
Audio fragment terugluisteren:  Punt 4 start op 00:30:45.
Klik hier voor de notulen van het debat.

Een weinigzeggende motie van coalitiepartijen werd wel aangenomen. Maar zelfs aan deze motie heeft het college de afgelopen vier maanden niet voldaan.

Ook werden in deze raadsvergadering weer onjuiste opmerkingen gemaakt. Zo werd onder meer gesuggereerd dat het doel van de centrumvisie was om doorgaand verkeer uit het centrum te weren. Het doel van de voormalige centrumvisie was echter om meer bezoekers naar het centrum te trekken die daar langer zouden gaan verblijven zodat ze meer zouden uitgeven  Een tweede misvatting in dit verband is dat het eerdere personenautoverkeer door het ex-tunneltje grotendeels doorgaand verkeer betrof.  Voortschrijdend inzicht liet zien dat een aanzienlijk deel van dit verkeer bestond uit centrumbezoekers die een zogenoemd ‘boodschappen-rondje’ reden.  Dit hetzij uit ‘zuid’ (via Slotlaan, Jagerlaan, en terug via Antonlaan en Voorheuvel). Of uit ‘noord’ via Antonlaan , Voorheuvel, Slotlaan of Meester de Klerkstaat, terug naar huis.  Waarschijnlijk is het centrum het merendeel van deze specifieke bezoekersstromen (per auto)  inmiddels kwijtgeraakt. Een van de gevolgen daarvan is dat meerdere marktkooplui de donderdagse markt vaarwel gezegd hebben en anderen overwegen dat ook te doen.

Raadsvergadering van 12 maart

Ook tijdens de raadsvergadering van 12 maart werden vragen gesteld naar aanleiding van een nieuwe brief die de VLZ stuurde. Deze brief reageerde, onder meer, op pogingen van enkele bewoners uit een aanpalende buurt om hun straatje nog verder schoon te vegen dan hen tot dusver al gelukt was. Daarnaast verzocht de VLZ om dringend overleg met het college over de ontstane chaos. Volgens aankondigingen van de verantwoordelijk wethouder zou spoedig met buurt- en belangenverenigingen overlegd worden.

Het is symptomatisch dat de VLZ tot op de dag van vandaag  (3 juni  2019) geen antwoord heeft mogen ontvangen op bovengenoemde brieven.  Noch is de vereniging uitgenodigd om te overleggen over inhoud en gevolgen van de maatregelen. Dat geldt ook voor andere belanghebbenden en -groepen die grote negatieve gevolgen ervaren van de verkeersmaatregelen. De VLZ bood de gemeente zelfs aan databases met ca 350.000 kwartierregi-straties over 2017 en 2018 van verkeer op kruispunten met de Korte Steynlaan te delen, zodat tot betere besluiten gekomen kan worden.  Maar ook daarop werd niet gereageerd.  

Voor meer informatie: Klik vanaf Punt 3a / Post derden onder https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/566320/Raad 12-03-2019

Onderstaande gekopieerd uit notulen van Punt 3a / Post Derden:

– NieuwDemocratischZeist en PvdA over PR19.082 (VLZ-brief ‘Effecten verkeersmaatregelen centrum’)

NieuwDemocratischZeist: Het gaat ons met name om de laatste zin in deze brief. Er is nog steeds geen antwoord gegeven op de eerdere brieven van Vereniging Lyceumkwartier. Wij dringen er op aan deze brieven snel te beantwoorden. Ook willen wij graag weten hoe deze beantwoording luidt. In deze brief worden voorstellen gedaan tot verbetering van de situatie.

PvdA: Dit is een van de belangrijkste brieven rond de gehele verkeersdiscussie. De brief bevat veel informatie en is deskundig. Er wordt een voorstel gedaan over de Korte Steynlaan en De Jagerlaan. Dit is in lijn met hetgeen wij eerder hebben voorgesteld. Het voorstel wordt goed onderbouwd. Aangedrongen wordt om snel te starten met de metingen. Dat is voor ons ook van groot belang. Ga snel in gesprek met deze vereniging.

Wethouder Hoogstraten: Wat betreft de beantwoording van de brieven: de 1e brief is in het najaar gestuurd en daarna nog een vlak voor de vorige raadsvergadering. Ik heb besloten om met alle buurtverenigingen in gesprek te gaan. Mede door de voorjaarsvakantie kon een gepland gesprek niet doorgaan. Wij zullen de brieven zo snel mogelijk beantwoorden en eventueel gesprekken voeren. Wij wachten ook nog op een uitspraak van de Raad van State. De monitoring en de metingen worden voor de zomer uitgevoerd. Wij nemen dan alle gegevens hierin mee. Een afschrift van het antwoord op de brief zal ik de raad doen toekomen.

NieuwDemocratischZeist: De indruk bestaat dat er in de tussentijd naar oplossingen gekeken is en dat er ook oplossingen zijn uitgevoerd m.b.t. kritische situaties. De toezegging is gedaan – als er in afwijking van de verkeersbesluiten – dingen zouden gebeuren dat de raad hierover geïnformeerd zou worden. Wij willen daarom de stand van zaken weten m.b.t. het tegengaan van kritische en gevaarlijke situaties.

PvdA: Wij hebben niet alleen gepleit om deze brieven te betrekken bij het proces maar ook zo snel mogelijk in gesprek te gaan met deze vereniging. Wij denken dat wij daarmee ons voordeel kunnen doen rond deze discussie.
Wethouder Hoogstraten: Dit heb ik gehoord.

NieuwDemocratischZeist: Wij vroegen of het mogelijk is om tussentijds verslag te krijgen van de stand van zaken m.b.t. het oplossen van ernstige en kritische situaties. Als daar sprake van is – in afwijking van de uitvoering van de verkeersbesluiten – dan zouden wij dit als raad moeten weten vooruitlopend op de monitoring e.d.

Wethouder Hoogstraten: Mij zijn geen kritische situaties bekend anders dan in deze brief genoemd. Deze zullen wij bekijken. Er zijn geen redenen om nu iets aan te passen zeker niet in verband met gevaarlijke situaties. Wel wordt de verkeerde bebording bij de Steynlaan aangepast.

terug naar bovennaar overzicht verkeer

Nieuwe bezwaarprocedure Korte Steynlaan

Nadat de VLZ de gemeente er op attendeerde dat een nieuw bord op de Korte Steynlaan illegaal geplaatst was, werd dat bord vervangen door borden voor eenrichtingsverkeer. Helaas was de gemeente vergeten daartoe een verkeersbesluit te nemen. De nieuwe eenrichtings-borden stonden daar dus ook onrechtmatig. Omdat er regelmatig bekeurd werd, maar overtreders hun boete wegens het ontbreken van een verkeersbesluit konden terugvorderen, attendeerde de VLZ de gemeente er middels een brief op dat dit zo echt niet kon.

De vereniging stelde voor de borden op de Korte Steynlaan dan maar helemaal te verwijderen. In een ongebruikelijk vlotte reactie publiceerde de gemeente op 10 april 2019 echter een verkeersbesluit in de Staatscourant. Hiertegen staat bezwaar en beroep open.  

De VLZ diende inmiddels een  bezwaarschrift in. Gezien de grote hinder, overlast en onveiligheid die door het eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan in omliggende woonwijken wordt veroorzaakt hebben andere belangenverenigingen, en zelfs een aanzienlijke groep bewoners van Bethanieplein en Stationslaan,  ook bezwaarschriften ingediend. Gezien de mogelijkheid dat hierover weer doorgeprocedeerd wordt tot aan de Raad van State is het misschien verstandig voor de gemeente om toch snel een breed overleg te organiseren. Dan zal blijken dat de percepties bij de gemeente over nut, noodzaak en wenselijkheid van deze maatregel niet stroken met de werkelijkheid. Mocht op korte termijn een nieuw verkeersbesluit genomen worden, waarin de maatregel Korte Steynlaan ingetrokken wordt, dan zal dit nauwelijks tot bezwaren leiden.

terug naar bovennaar overzicht verkeer

Hoger beroep over centrummaatregelen

Omdat wijkbewoners het onacceptabel vonden dat verkeersrisico’s  — in een woonwijk met meerdere grote scholen, peuterspeelplaatsen, een regionaal ziekenhuis, en andere instellingen—  onnodig (en drastisch) verhoogd werden ging de VLZ in hoger beroep bij de Raad van State.

De VLZ diende al een beroepschrift in en ontving een definitieve uitnodiging voor de zitting op 18 juli a.s. in Den Haag. Gezien alle recente ontwikkelingen zullen we van de gelegenheid gebruik maken en aanvullende stukken indienen. De kern van de vele klachten is dat de negatieve gevolgen van de maatregelen uitermate onevenredig en onrechtvaardig verdeeld werden over Zeist, wat op plaatsen zelfs tot gevaarzetting leidt.  Ondanks alle juichende gemeentepubliciteit ervaren slechts weinigen voordelen van de maatregelen. Bovendien wordt het met de dag duidelijker dat deze verkeersmaatregelen het oorspronkelijk doel van de centrumvisie onhaalbaar maken. Sterker nog, ‘de middelen’ werken het doel in hoge mate tegen.

terug naar bovennaar overzicht verkeer