Update Verkeer

Augustus 2019

Geactualiseerd: 8 september 2019

Dramatische stijging aantal verkeersgewonden sinds invoering verkeersmaatregelen

Nadat eind januari de breed verwenste verkeersmaatregelen in Zeist werden ingevoerd is het aantal aanrijdingen met gewonden in het Lyceumkwartier sterk toegenomen.  Dit blijkt uit een analyse van de registraties van 112-meldingen op de website Oozo en uit meldingen die het VLZ-bestuur van verontruste getuigen ontving. Vooral op de rotondes Lindenlaan, Boulevard en Verlengde Slotlaan blijken fietsers het slachtoffer te worden van de scherp gestegen verkeersdrukte.

Lyceumkwartier_Aanrijdingen_met_letsel_2015-2019

Download overzicht aanrijdingen Lyceumkwartier met letsel 2015-2019

In de zes maanden van februari 2019 tot en met juli 2019 werden negen (112-) aanrijdingen geregistreerd, waarbij in totaal acht gewonden vielen te betreuren. Veel van de slachtoffers betreffen fietsende kinderen en jongeren. Wanneer deze trend zich doorzet vallen er in 2019 ruim vijf maal zoveel verkeersgewonden in de wijk als in voorgaande jaren. Deze plotselinge en significante stijging van het aantal verkeersongevallen is bijzonder zorgwekkend. Het is uiteraard volstrekt onacceptabel deze situatie nog langer te laten voortduren. 

terug naar bovennaar overzicht verkeer

Resultaten metingen april: Verkeersdrukte op Lindenlaan verder gestegen.

Uit een analyse en vergelijking met eerdere meetcijfers uit 2017 blijkt dat de verkeersdrukte op de Lindenlaan gestegen is tot wekelijkse pieken van ca 6800 (vracht)auto’s per dag. Gemiddeld rijden op werkdagen nu ruim 6300 motorvoertuigen/etmaal. Dit is een stijging van ca 20%, die bovenop de reeds overbelaste situatie voorafgaand aan invoering van de verkeersmaatregelen is gekomen.
Volgens gemeentelijke richtlijnen (GVVP) is het maximum op de Lindenlaan 5000 auto’s per dag.  Dat maximum werd voorafgaande aan de centrummaatregelen al overschreden.

Tijdens spitsuren is het nog veel drukker geworden: op de Lindenlaan is de verkeersdruk in de ochtendspitsperiode (van 07:00 uur tot 09:00 uur) met gemiddeld 41% toegenomen. Dit betekent dat er nu tijdens het drukste spitsuur tot ca 12 (vracht)auto’s per minuut in beide richtingen op de Lindenlaan rijden. Op de rotondes is het uiteraard nóg drukker geworden. Juist daar proberen duizenden schoolkinderen heelhuids de overkant te bereiken.

terug naar bovennaar overzicht verkeer

Politieke verantwoordelijkheid

Mede door de aanwezigheid van meerdere grote (regionale)scholen, sportclubs en instellingen is verkeersveiligheid een belangrijk thema in het Lyceumkwartier.  

Ondanks toezeggingen in de raadszaal ontwijkt het college echter al twee en half jaar lang overleg met de wijk over de verwachte verkeersproblemen. Sinds oktober vorig jaar hebben wij de gemeenteraad daarom herhaaldelijk en onderbouwd (klik hier) geattendeerd op onze grote zorgen over de verkeersrisico’s die als gevolg van vooral de (overbodige) maatregel op de Korte Steynlaan zouden ontstaan.  

Raadsdebatten over onze dringende verzoeken in de eerste helft van dit jaar liepen helaas steeds vast in een brij van politieke gemeenplaatsen. Moties van raadsfracties die zich wél verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van Zeister scholieren werden afgeraden door het college en zonder steekhoudende  verklaring weggestemd door coalitiepartijen.

Het is bijzonder teleurstellend nu te moeten constateren dat onze grote zorgen waarheid zijn geworden. Wat ons betreft zou het wegduiken voor bestuurlijke verantwoordelijkheid en verschuilen achter partijideologisch wensdenken hiermee wel afgelopen moeten zijn. De wijk (inclusief scholen en instellingen) bedankt er hartgrondig voor om opgezadeld te worden met de gebakken peren van een verkeersbeleid dat van iedere realiteitszin is gespeend.   De scherpe stijging van verkeersongevallen valt direct terug te leiden tot de gestegen drukte als gevolg van de eenrichtingsmaatregel op de Korte Steynlaan. (en de cumulerende effecten van de wijkmaatregelen die daaruit moeten volgen). Dat is college en gemeenteraad meer dan bekend.

Volgens het college ligt de verantwoordelijkheid voor de verkeersbesluiten (en de gevolgen) bij de gemeenteraad.

Op de bijeenkomsten van 2 en 8 juli jl. (download verslag hier) en de raadsinformatie- vergadering van 16 juli jl. is gebleken dat de fracties van NDZ, PvdA, Seyst.nu, D66 en SP voorstanders zijn van het openstellen van de Korte Steynlaan en het heroverwegen van de wijkmaatregelen. Coalitiepartij VVD is het inhoudelijk eens met onze analyses van oorzaken en gevolgen, maar stelde gebonden te zijn aan coalitieafspraken die snelle aanpassingen verhinderen.  
GroenLinks, CDA en CU/SGP blokkeren, tegen beter weten in, snel ingrijpen en spoedige aanpassingen. Storend is dat zij ter onderbouwing slechts argumenten gebruiken die weinig van doen hebben met de praktijksituatie in Zeist, of met de zgn. centrumvisie. Nu harde feiten aantonen dat deze fracties de negatieve gevolgen niet goed hebben ingeschat, mogen we hopen dat ook zij snel tot inkeer komen.

terug naar bovennaar overzicht verkeer

Wethouder Hoogstraten lapt aangenomen motie over verkeer aan haar laars

Tijdens de raadsinformatiebijeenkomst van 16 juli jl. werd het collegevoorstel over de evaluatieaanpak van de centrumvisie besproken door de gemeenteraad.  

Als gevolg van een aangenomen motie (in februari) verzochten NDZ, D66, PvdA en VVD om zo snel mogelijk, maar uiterlijk september/oktober, tot een besluit te komen over openstelling van de Korte Steynlaan.  Tot irritatie van raadsleden (en toehoorders) herhaalden de wethouder en de fractieleider van GroenLinks hiertegen echter argumenten waarvan al eerder onomstotelijk werd aangetoond dat die thuishoren in de fabeltjeskrant.

In verschillende bewoordingen lieten raadsfracties van NDZ, D66 en PvdA weten niet gecharmeerd te zijn van verder uitstel van een besluit over de Korte Steynlaan. (voor de informatiebrief en het audioverslag klik hier. Commentaar door raadsleden hoort u vanaf punt 1:15:10 ).   Ook fractieleider van Dijk (VVD) gaf aan een besluit t.a.v. de Korte Steynlaan in september of oktober op prijs te stellen.

Raadslid Bredius (NDZ) stelde dat wachten op nieuwe metingen in september niet noodzakelijk is, omdat de aprilmetingen al lieten zien waar zich grote problemen voordoen. Na zijn opmerkingen bleken deze meetresultaten (die dezelfde middag waren gepubliceerd) plotseling van de raadsinformatie-website te zijn verwijderd. Hierdoor ontstond de ridicule situatie dat aan raadsleden cruciale informatie werd onthouden, terwijl gewone burgers op de tribune wel over printjes met de meetresultaten beschikten. (Commentaar van raadsleden hierover in het audioverslag vanaf 1:47:03). 

Ondanks de dringende verzoeken van diverse fracties  werd de vergadering afgesloten door de wethouder met de opmerking dat zij niet van zins was om een beslissing over welke straat dan ook ‘naar voren’ te halen.  Afgezien van het feit dat de wethouder de besluitvorming zelf weer veel verder ‘naar achteren’ had geschoven (wordt nu pas december), waardoor ‘naar voren halen’  nu ‘zwaar over tijd’  betekent,   lijdt zij ook aan een selectief geheugen:  maanden geleden zijn al voor meerdere straten beslissingen ‘naar voren’ gehaald.  Die zijn zonder doorrekeningen, zonder consultatie van burgers en zonder zorgvuldige belangenafweging genomen en ingevoerd.  Als zoiets niet kan gelden voor de Korte Steynlaan dan begint deze gang van zaken sterk te rieken naar willekeur en partijhobbyisme.

Raadsleden van coalitiefracties zouden zich moeten realiseren dat het kritiekloos blijven accepteren van dergelijke lariekoek een zeer negatieve invloed heeft op de geloofwaardigheid van, en het vertrouwen in, de raad.  Mede gezien de grote verkeersrisico’s zal ieder weldenkend raadslid toch een keer moeten beseffen dat doormodderen geen optie is. Noch de metingen, noch de “evaluatie” van december kunnen nieuwe inzichten opleveren voor een besluit over Korte Steynlaan. We mogen hopen dat de gemeenteraad daarom snel zijn democratische verantwoordelijkheid neemt en ingrijpt.

terug naar bovennaar overzicht verkeer

Conclusie en dringend appèl :

De VLZ heeft in voorgaande maanden in brieven aan college en gemeenteraad onderbouwd dat het nieuwe eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan verkeerstechnisch weinig te maken heeft met ‘de centrumvisie’. Het eenrichtingsverkeer op de Korte Steynlaan is, tezamen met sommige wijkmaatregelen, echter wel de belangrijkste oorzaak  voor de stijging van verkeersdruk en –gewonden in het Lyceumkwartier.  Nu bovendien het nieuwe schooljaar is begonnen en het straks weer nat en donker wordt, is grote voortvarendheid geboden. 
Stilzitten en wachten op de resultaten van een “belevingsonderzoek” zal tot nog meer verkeersslachtoffers leiden.
Kortom: Pas de Korte Steynlaan plus wijkmaatregelen zo spoedig mogelijk aan ! Graag dienen wij, en meerdere andere grote belangengroepen, het college daarbij van advies. Verstandige alternatieven liggen namelijk al lang klaar en zouden op zijn minst spoedig getest kunnen worden.   Grijp dus NU in, en voorkom erger!

terug naar bovennaar overzicht verkeer

Uitspraak Raad van State 28 augustus

De Raad van State heeft geoordeeld dat het college de verkeersbesluiten had mogen nemen zoals ze genomen zijn.  Dat dit op meerdere punten behoorlijk indruist tegen het rechtvaardigheidsgevoel van de vele getroffen burgers is jammer, maar helaas moeten we ons daarbij neerleggen. Gemeentes krijgen van bestuursrechters in verkeerszaken nu eenmaal bijzonder veel “beleids- en beoordelings”-ruimte.  
Het eindoordeel van de RvS luidt letterlijk: “Gelet op het voorgaande heeft de rechtbank met juistheid geoordeeld dat het college in redelijkheid tot de verkeersbesluiten heeft kunnen komen.”    Terzijde merken we op dat dat iets anders betekent  dan “het college heeft de besluiten zorgvuldig genomen”, hetgeen op de gemeentelijke website geclaimd wordt. 

De RvS heeft het niet over de huidige situatie, maar over de voorspelde situatie ten tijde van het nemen van de verkeersbesluiten. Waarbij het college toegezegd had compenserende maatregelen te treffen teneinde de verkeersveiligheid te borgen.  Dat vindt de RvS, voor wat betreft de besluitvorming in 2015, 2016 en 2017, voldoende om te oordelen dat het college indertijd had mogen denken dat de verkeersveiligheid niet in het geding zou komen. Bovendien had het college aan belanghebbenden en rechtbank toegezegd zorgvuldig en tijdig te zullen monitoren(!) en in gesprek te blijven met belanghebbenden (!!) , zodat snel ingegrepen(!!!) zou kunnen worden indien noodzakelijk.
Ter zitting op 18 juli jl. voerde de VLZ aan dat er inmiddels sterke aanwijzingen zijn dat de verkeersveiligheid wél ernstig wordt aangetast.  In reactie daarop stelt de RvS dus (zie punt 14.5) dat het mogelijk is dat verkeersmaatregelen in een complex geval als dit ongewenste (en onvoorziene) effecten hebben. De RvS acht het daarom belangrijk dat het college de effecten van de verkeersbesluiten blijft evalueren en ervoor open blijft staan om genomen maatregelen geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken. En nieuwe maatregelen te nemen indien de huidige maatregelen niet of onvoldoende effectief blijken. Het college heeft (wederom) toegezegd dit te zullen doen…
Download hier de uitspraak.

terug naar bovennaar overzicht verkeer