Valkenboschlaan 9

Geactualiseerd: 24 april 2016

Op het perceel Valkenboschlaan 9 heeft bouwbedrijf Lichtenberg een plan ontwikkeld voor de bouw van een appartementengebouw met zes luxe appartementen ter vervanging van de huidige villa.

Het appartementengebouw zal bijna de gehele bouwenvelop (toegestane bouwoppervlak) beslaan. Het plan gaat uit van een gevel van het appartementengebouw langs de straatzijde van ongeveer 35 meter lang en een diepte van het gebouw van zo’n twintig meter. Er komen drie woonlagen waarvan de derde woonlaag, de zolder, in een steile kapconstructie om zo min mogelijk ruimteverlies te hebben.

Het bestemmingsplan liet ruimte voor een vrijstaande woning of een 2 onder 1 kap, terwijl er, in afwijking van het bestemmingsplan, een vergunning is aangevraagd voor een fors gebouw met zes appartementen. Bovendien wordt, in tegenstelling tot wat er mag volgens het bestemmingsplan, een woonfunctie op de zolderverdieping gecreëerd.

De VLZ heeft zich op het standpunt gesteld dat huidige vrijstaande en/of 2-onder-1 kap woningen op een daarvoor bestemd perceel niet zomaar vervangen mogen worden door appartementencomplexen met een omvang van het gebouw waarvoor vergunning is aangevraagd op Valkenboschlaan 9. Het groene en lommerrijke villakarakter van de wijk wordt door dit soort bebouwing aangetast en vergunningverlening op Valkenboschlaan 9 kan een precedent scheppen voor andere vergelijkbare percelen in de wijk. Indien deze trend zich voortzet zal het karakter en daarmee het woon- en leefklimaat van de wijk veranderen.

Op het perceel zijn inmiddels de bomen gekapt en is aan de voorzijde de heg verwijderd. Ook zijn er bouwhekken geplaatst. De verwachting is dat in september 2016 de bouw van de appartementen van start zal gaan.

Geschiedenis

De VlZ heeft verschillende gesprekken gevoerd met de verantwoordelijke wethouder en gemeenteambtenaren om haar zorgen en bezwaren te uiten. Op verzoek van de gemeente heeft de projectontwikkelaar een informatieve inloopavond georganiseerd op 7 september 2011 om de bewoners van de wijk te informeren over de bouwplannen en draagvlak te creëren onder de bewoners. Na de inloopavond is gebleken dat onze visie door veel bewoners wordt gedeeld. Van een draagvlak lijkt dan ook geen sprake te zijn en de Vereniging betreurt het dat de gemeente dit naast zich neerlegt.

Ondanks het vele overleg is het de Vereniging niet duidelijk geworden waarom de gemeente van het bestemmingsplan wil afwijken. De gemeente heeft de wens in elke wijk voldoende levensloopbestendige woningen te creëren en het te bouwen appartementencomplex voldoet aan deze eis. De gemeente heeft echter op geen enkele manier aannemelijk gemaakt, dat het Lyceumkwartier een tekort heeft aan dergelijke levensloopbestendige woningen. Het Lyceumkwartier beschikt reeds over een ruim aantal levensloopbestendige woningen, waarvan een deel reeds langdurig te koop staat. De Vereniging is dan ook bevreesd dat bij uitvoering van de bouwplannen, de wijk geconfronteerd zal worden met langdurige leegstand van de nieuwe appartementen. Dit te meer daar de vraagprijs van de appartementen niet in verhouding staat tot de koopprijs van vergelijkbare luxe appartementen die in de wijk worden aangeboden.

Op de ALV van de Vereniging op 21 november jl. hebben de leden zich vrijwel unaniem tegen de plannen op de Valkenboschlaan 9 uitgesproken en het bestuur van de Vereniging verzocht te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de nieuwbouw tegen te gaan en van deze mogelijkheden gebruik te maken.

Op donderdag 8 december 2011 vond een Ronde tafel plaats van de gemeenteraad waar het bestuur de Raad heeft toegesproken en kenbaar heeft gemaakt tegen een vergunningsverlening te zijn.

In de raadsvergadering van 17 januari 2012 is VBL9 behandeld.

De meerderheid van de raadsleden was voor de plannen. Het College van Burgemeester en Wethouders heeft vervolgens bekend gemaakt dat zij voornemens is haar goedkeuring te verlenen aan de bouwplannen. Tegen dit voornemen heeft de Vereniging, net als een aantal omwonenden, een Zienswijze ingediend.

De Nieuwsbode heeft na de raadsvergadering een interview met het bestuur gepubliceerd op 25 januari 2012.

De gemeente heeft op 23 januari 2013 de omgevingsvergunning verleend voor het slopen van het bestaande gebouw, het oprichten van een woongebouw met zes appartementen, het aanleggen van een in/uitrit en het kappen van 7 bomen op Valckenboschlaan 9. Als gevolg van de ingediende zienswijzen zijn de erkers en de aanbouwen aan de achterzijde van het appartementengebouw kleiner gemaakt maar voor het overige hebben de zienswijzen er niet toe geleid dat het plan werd aangepast of ingetrokken. Het bestuur van de Vereniging heeft mr. R. P.M. de Laat, advocaat van De Advocaten van Van Riet uit Utrecht, opdracht gegeven een Beroepschrift namens de Vereniging op te stellen en in te dienen bij de Rechtbank. Mr. de Laat zal de Vereniging ook vertegenwoordigen wanneer er een zitting wordt bepaald. Een aantal bewoners trekt in deze beroepsprocedure samen op met de Vereniging.

Op 30 april 2014 heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitspraak gedaan in de door het bestuur van de Vereniging samen met direct omwonenden aangespannen beroepsprocedure. In beroep is, kort gezegd, aangevoerd dat het plan in strijd is met het bestemmingsplan, dat de gemeente is uitgegaan van een onjuist toetsingskader, dat er geen deugdelijke ruimtelijke onderbouwing was, dat er ongewenste precedentwerking van het plan uitgaat, dat er sprake is van schending van de privacy, een ongewenste toename van verkeer en aantasting van het groene leefklimaat. Helaas is het beroep op alle aangevoerde punten ongegrond verklaard. Op de website van de vereniging treft u de volledige tekst aan van de uitspraak. Op advies van de advocaat heeft het bestuur besloten de uitspraak van de Rechtbank niet aan te vechten.