Structuurvisie

In de jaren vanaf 2005 heeft de gemeente voor diverse sectoren plannen of visies ontwikkeld. De Woonvisie 2006-2010 is door de Raad vastgesteld in april 2007 en de Bouwvisie in maart 2010.

Beide vergezichten zijn volgens de teksten geen concrete bouwprogramma’s. De Woonvisie vermeldt wel de mogelijke aantallen per type woning en per doelgroep als er per jaar 200 woningen gebouwd worden. De Bouwvisie geeft een te volgen denkrichting aan van hoe te handelen bij nieuwe bouwinitiatieven, óók v.w.b. de bouwhoogten.

Diverse burgerbelangengroepen hebben zich vooral verzet tegen het genoemde aantal van 200 nieuwe woningen per jaar, de genoemde bouwhoogten van 4 tot 8 woonlagen (in speciale gevallen) en de optie om de gemeente te gaan profileren met bouwmassa’s van bijzondere architectuur. Beide visies zijn te lezen op de gemeentelijke website: http://www.zeist.nl/.

Vervolgens heeft de gemeente in 2009 ook een Ontwikkelingsperspectief 2030 vastgesteld. Welke ontwikkelingen zijn er de komende decennia te verwachten en hoe gaat Zeist er dan uitzien? Naast autonome ontwikkelingen waar de gemeente geen invloed op heeft zijn er ook aspecten waarop de gemeente wel degelijk kan sturen .Het perspectief brengt de kernwaarden van de gemeente Zeist in kaart: Groen, Cultuurhistorie, Duurzaamheid en Identiteit. Deze zijn leidend bij de ontwikkelingen.

Op grond van dit perspectief vindt, een slag concreter, de totstandkoming van de Structuurvisie plaats. Hierbij wordt ook teruggegrepen op bouwstenen als de Woonvisie en de Bouwvisie. In deze fase bevindt de gemeente zich thans.

In de tweede helft van 2009 heeft de gemeente bijna 20 thema-avonden belegd voor belangstellende burgers en belangengroepen om mee te denken over de gewenste en haalbare concretisering van het geformuleerde ontwikkelingsperspectief. Bestuursleden van de VLZ hebben aan vele overleggen deelgenomen. Het Ontwerp Structuurvisie 2020 is in maart 2011 vastgesteld door de Raad.

Concreet werd over onze wijk één gebied genoemd waar een verandering kan gaan plaats vinden. Het bosgebied in de driehoek gelegen tussen Wallenburg, de Boulevard tot aan de huidige carpoolplaats en het nieuwe tracé Krakelingweg tot de huidige toegangsweg naar de sportvelden zou als na te streven bouwbestemmingeen mix van hoogwaardige kantoren en woningen” krijgen.

Naar aanleiding van de inspraakreacties van de vereniging en aanwonenden heeft de raad besloten dat het gebied een groene bestemming blijft behouden. De diverse nota’s zijn bouwstenen voor een nieuw bestemmingsplan .