Stichting Beter Zeist

Geactualiseerd: 9 oktober 2016

Zeist voor Zeist‘, het sinds begin 2007 bestaande platform van buurtorganisaties, is een orgaan geworden van de in december 2008 opgerichte Stichting Beter Zeist. Deze stichting, die los staat van politieke partijen, wil de kwaliteit van de woon- en leefomgeving in Zeist voor de toekomst veilig stellen. Hiervoor zal erop gelet worden dat het beleid in Zeist continue verbetert met voorlichting en acties met behulp van burgers en deskundigen. Daarom is het van belang dat actieve wijkverenigingen zich verbinden voor buurtoverstijgende onderwerpen. De stichting staat voor een Mooi en Groen Zeist en voor meer Invloed van de burgers op het beleid.

De VLZ is actief aanwezig bij de bestuursvergaderingen van Stichting Beter Zeist. Voorafgaand aan de Algemene Leden Vergadering in 2009 heeft toenmalig voorzitter Wil Nuijen een presentatie gegeven over Bevolkingsontwikkeling en woningbehoefte Zeist.

 

Waarin liggen de belangen van Stichting Beter Zeist in het verlengde van de belangen van de VLZ?

  1. Stichting Beter Zeist volgt de gemeente kritisch, onder meer ten aanzien van de ontwikkelingen die voortvloeien uit de centrumvisie;
  2. Stichting Beter Zeist heeft meer schaalgrootte dan een enkele wijkvereniging;
  3. Door goede verbinding tussen de verschillende wijkverenigingen verwacht de VLZ een serieuze opstelling door de gemeente richting de wijkverenigingen;
  4. De VLZ leert het gedrag en de werkwijze van de gemeente beter kennen via ervaringen in andere wijken, zodat de VLZ hierop kan inspelen en zo succesvoller kan zijn richting de gemeente;
  5. De aangesloten buurt- en wijkorganisaties blijven onafhankelijk en zijn verantwoordelijk voor hun eigen beleid. Stichting Beter Zeist biedt de gewenste ondersteuning zoals voor bijvoorbeeld beleidsnotities en een aanvulling op (uitvoerende) activiteiten. Want door samenwerking is het beleid in Zeist beter te beïnvloeden.
  6. Stichting Beter Zeist wil de actieve wijkverenigingen en andere belangenbehartigers verbinden voor buurtoverstijgende onderwerpen, zaken van algemeen belang en die met een precedentwerking voor Zeist.

Voor verdergaande informatie over Stichting Beter Zeist verwijzen we u naar de website.