Schaerweijder Bosschen Servituut

Geschiedenis Schaerweijder Bosschen servituut

Omstreeks de eeuwwisseling was het grondgebied van het Lyceumkwartier grotendeels in handen van J.D. Fransen van de Putte, die woonde op de buitenplaats Schaerweijde. Na zijn overlijden hebben de erfgenamen in 1904 de NV Schaerweijder Bosschen opgericht met als doel het terrein als een villapark te gaan exploiteren.

Om het karakter van een ‘open en landelijke bebouwing van een aanzienlijke villawijk te verzekeren’ werd bij elke verkoop van een perceel grond een erfdienstbaarheid (servituut) ten laste van de grond gevestigd: het ‘Schaerweijder Bosschen servituut’.

Erfdienstbaarheid

Een erfdienstbaarheid is een last waarmee een onroerende zaak – het dienende erf – ten behoeve van een andere onroerende zaak – het heersende erf – is bezwaard (artikel 5:70 NBW).

Het is een afhankelijk recht dat overgaat met de eigendom van het erf en waarover niet los van dat erf kan worden beschikt. Niet nodig is dat de erven aan elkaar grenzen of dat het heersende erf een duidelijk nut ondervindt.

Bepalingen

Er is sprake van verschillende inhoudelijke versies van het servituut voor de wijk Lyceumkwartier. Zo gelden er voor bijvoorbeeld een aantal percelen aan de Professor Lorentzlaan dat op iedere 1.000 m2 één huis met bijbehorende gebouwen ten dienste van het te stichten huis mag worden gebouwd, en op iedere 1.500 m2 twee huizen onder één dak met bijbehorende gebouwen ten dienste van de te stichten huizen.
Maar voor sommige percelen aan de Verlengde Slotlaan is bepaald dat op iedere 2.000 m2 één huis met bijbehorende gebouwen ten dienste van het te stichten huis mag worden gebouwd, en op iedere 3.000 m2 twee huizen onder één dak met bijbehorende gebouwen ten dienste van de te stichten huizen.

In een aantal akten is de bouw bovendien niet toegestaan van:

  • arbeiderswoningen of huizen minder dan fl 700,- werkelijke huurwaarde per jaar;
  • geneeskundige inrichtingen, kloosters, winkels, fabrieken, trafieken of inrichtingen, waartoe bij de Wet bijzondere vergunning van overheidswege moet verkregen worden;
  • danshuizen, herbergen, kroegen, koffiehuizen, bierhuizen, pensions en lunchrooms, logementen (waaronder niet worden bedoeld hotels van de eerste rang), opslagplaatsen.

De huizen moesten bovendien zodanig worden gebouwd, dat zij minstens twee verdiepingen boven de begane grond hebben.

Voor een uitgetypte versie van de eerste akte op naam van Schaerweijder Bosschen NV die de erfdienstbaarheid bevat, Klik hier voor versie Professor Lorentzlaan.

De Schaerweijder Bosschen NV is inmiddels overgenomen door Breevast B.V. Contactpersoon bij Breevast is de heer M. van Schuppen. Daarnaast kunt u bij vragen over het Schaerweijder Bosschen servituut, contact opnemen met het bestuur van de VLZ.