Rechtszaak tegen verkeersbesluiten in het centrum

Op 17 augustus werd ons beroep inzake de centrum-verkeersbesluiten behandeld door de meervoudige kamer van de rechtbank in Utrecht.   Drie rechters, een griffier en een juridisch medewerker luisterden naar mondelinge toelichtingen op de beroepschriften die ingediend waren door 6 partijen in Zeist, waaronder de Vereniging Lyceumkwartier.  Download:  Zienswijze, Beroepschrift en Aanvullingen van de VLZ.

 

Tientallen verontruste Zeistenaren ondersteunden de bezwaarmakers in de rechtszaal. Ook de pers was op de zitting vertegenwoordigd. (RTV Utrecht  ;  Algemeen Dagblad).   Het college van B&W was niet in persoon aanwezig, maar liet zich vertegenwoordigen door juristen en gemeente-medewerkers.

De gemeente diende anderhalve week voor de zitting een Verweerschrift in en lichtte onderdelen daaruit toe tijdens de zitting:

De gemeente betoogde dat geen enkele appellant ontvankelijk (belanghebbende) was, ook de Vereniging Lyceumkwartier niet. Onze verenigingsdoelstelling zou onvoldoende specifiek zijn en te algemeen geformuleerd. Gemakshalve vond de gemeente dat een stortvloed aan extra doorgaand  (vracht)verkeer door de wijk niet valt onder onze verenigingsdoelstelling van ‘bescherming en behoud van het woon-en leefklimaat in het Lyceumkwartier’. Bovendien was de gemeente vergeten dat de VLZ al vele jaren feitelijke werkzaamheden rond verkeer in de wijk verricht en daarover informeert en overlegt. Ook stelde de gemeente dat wij ons statutair niet ten doel hebben gesteld op te komen voor collectieve belangen en daarom zou de vereniging ook geen belanghebbende zijn. Wij zijn bijzonder benieuwd of de rechter deze stellingen van de gemeente honoreert.

Daarnaast verdedigde het college zich voor de curieuze  gang van zaken in aanloop naar de definitieve verkeersbesluiten in het centrum, met een beroep op het verkeers-‘amendement’  van de gemeenteraad van 3 maart 2015 en stelde dat het college zo’n democratisch genomen besluit uiteraard moest uitvoeren. Hoewel (een zorgvuldige afweging van belangen bij) verkeersbesluiten een verantwoordelijkheid van het college is, vond de voorzitter van de rechtbank ook dat raadsbesluiten uitgevoerd moeten worden door het college. Hij voegde daar echter wel aan toe dat een dergelijk raadsbesluit niet ‘onherroepelijk’ is en dat de rechter binnen wettelijke kaders de vrijheid heeft om anders te oordelen dan college en raad. Gedurende het besluitvormingsproces heeft de gemeente consequent geclaimd dat de centrumbesluiten vastgesteld waren door de raad, niet meer veranderd konden worden, en daarom ‘onherroepelijk’ waren. Met dat laatste was de rechtbank het dus niet eens.

De rechtbank had zich inhoudelijk goed voorbereid op dit complexe dossier en bood ons en de mede- bezwaarmakers alle ruimte om ons beroepschrift en latere aanvullingen toe te lichten.  Daarnaast bleek uit de vragen dat de rechters goed op de hoogte waren van de wegen- en verkeerssituatie in Zeist.

Tegen het eind van de zitting presenteerde Stichting Beter Zeist een gezamenlijk voorstel van de bezwaarmakers om tot een vergelijk met de gemeente te komen. De rechtbank besloot echter dit stuk niet in ontvangst te nemen, maar verzocht de appellanten dit na de zitting te overhandigen aan de vertegenwoordigers van het college.

Aan het eind van de zitting bepaalde de rechtbank dat de termijn tot een uitspraak met zes weken verlengd wordt tot medio november a.s..

Wij wachten dus in spanning af of de rechtbank ook tot het oordeel komt dat het onevenredig, onzorgvuldig, onrechtvaardig en uiterst onveilig is om zoveel extra verkeer door het Lyceumkwartier te dirigeren.

 Bezwaren Lyceumkwartier

Onze bezwaren zijn onder meer weergegeven in ons Beroepschrift , in onze Zienswijze,  en in onze Aanvullingen Enige bezwaren zijn:

 • De verkeersoverlast die buiten het centrum ontstaat als gevolg van de centrumbesluiten wordt uiterst onevenredig verdeeld over Zeist. Met name onze woonwijk het Lyceumkwartier krijgt een disproportionele hoeveelheid extra verkeer te verwerken.
 • De afsluiting van het voormalig tunneltje voor autoverkeer veroorzaakt ca 30 % van de voorspelde verkeersoverlast in het Lyceumkwartier. Echter, ca. 70 % van de extra verkeersoverlast in onze wijk wordt veroorzaakt door de afsluiting van de Korte Steynlaan en de daaruit volgende wijkmaatregelen.
 • Afsluiten van de Korte Steynlaan maakte géén onderdeel uit van het verkeersamendement van de raad, en ook geen onderdeel van het college-voorstel en bijlage dat geamendeerd is door de raad. Bovendien staat het niet in de Centrumvisie.  Deze verkeersmaatregel op de Korte Steynlaan is op aandringen van enige bewoners van o.a. Stationslaan en Prins Hendriklaan begin 2016 ineens toegevoegd aan het pakket centrum-verkeersmaatregelen. De gemeente heeft vervolgens in collegebesluiten, raadsbrieven en andere documenten verschillende motiveringen aangevoerd om de afsluiting van de Korte Steynlaan achteraf te rationaliseren, maar de belangrijkste reden verhuld. Bewoners van andere buurten zijn daarna op het verkeerde been gezet door de stelling van de gemeente dat de Korte Steynlaan onderdeel uitmaakte van alle verkeersmaatregelen uit ‘de centrumvisie’ en dus onherroepelijk was vastgesteld door de gemeenteraad.
 • De maatregel Korte Steynlaan (en daaruit volgende wijkmaatregelen) zorgt voor een daling van ca 1500 mvt/dag in de buurt rond het Wilhelminapark, dit ten opzichte van de huidige  situatie. Dus niet alleen het verkeer dat als direct gevolg van het afsluiten van het tunneltje door het Lyceumkwartier zou gaan rijden (ca 1250 mvt/dag) maar ook een groot deel van het bestemmingsverkeer en het doorgaand verkeer voor de WP-buurt, Kerckebosch, Driebergen en meer, komt hiermee door onze wijk.
 • Volgens het gemeentelijk verkeersmodel gaan er drie grote stromen extra verkeer door het Lyceumkwartier rijden:
 1. Vanuit het centrum via Boulevard over Lindenlaan naar rotonde Lindenlaan/Lorentzlaan. Dit betreft het verkeer dat het centrum bezocht heeft, maar niet meer door het centrum naar Zeist-zuid kan rijden en door het Lyceumkwartier moet rijden, bijvoorbeeld richting Kerckebosch, Wilhelminabuurt of Driebergen.
 2. Vanaf A28/Krakelingweg naar de rotonde Lindenlaan/Lorentzlaan. Dit via hetzij Boulevard/Lindenlaan; hetzij VSL-N, Homeruslaan, Socrateslaan, Lorentzlaan;  hetzij Lorentzlaan N-O.  Dit verkeer reed eerder naar ‘zuid’ door het tunneltje of door de Korte Steynlaan/Stationslaan, en gaat door de verkeersmaatregelen afsnijden via Lyceumkwartier naar  Lorentzlaan-Z of Jagersingel/Woudenbergseweg.
 3. Vanaf Jagersingel door de wijk naar hetzij A28; hetzij via Lindenlaan, Aristoteleslaan of Lyceumlaan  naar het centrum.

 

 • Volgens de integrale doorrekening in het verkeersmodel gaat de verkeersintensiteit dus omhoog op, onder andere:
 1. Lindenlaan: Over de Lindenlaan zullen 11.500 tot 12.500 (vracht)auto’s per dag gaan rijden. Dit betekent een stijging van 3500 mvt/dag ( + 43%) versus de huidige situatie ; en overschrijding van 130 % van het GVVP-maximum van 5000 mvt/dag dat geldt voor de Lindenlaan.
 2. Professor Lorentzlaan tussen Krakelingweg en Lindenlaan. Een verdubbeling van verkeer, met stijging tot 4600 mvt/dag. Ruim 80 % overschrijding van het GGVP-maximum van 2500 mvt/dag;
 3. Op de rotonde Lindenlaan/Lorentzlaan zullen (over enig deel) ca 16.250 mvt/per dag gaan rijden. Dit is een rotonde met druk scholieren-fietsverkeer voor o.a. Christelijk Lyceum, Vrije Scholen, De Breul. Als hierboven gemeld zijn de GGVP-maxima voor Lindenlaan en Lorentzlaan resp. 5000 en 2500 mvt/dag.
 4. Hetzelfde geldt voor de rotonde Lindenlaan/Verlengde Slotlaan met het aanliggende Christelijk Lyceum waar ca 11.500 mvt/dag gaan rijden. En die nu al (met 40 % minder verkeer) onderwerp is van onderzoek naar fietsersveiligheid door een verkeersadviesbureau en Veilig Verkeer Nederland.
 5. Verlengde Slotlaan noordelijk deel (stijgt naar 2560 mvt/dag ; 2 % boven GVVP van 2500 mvt/dag)
 6. Homeruslaan en Socrateslaan stijgen met minimaal 500  (vracht) auto’s per dag als gevolg van de  ‘doorsteek’-route tussen Verlengde Slotlaan en Lorentzlaan.
 • Als hierboven gemeld zijn de GGVP-maxima voor Lindenlaan en Lorentzlaan resp. 5000 en 2500 mvt/dag. Het GVVP Zeist categoriseert de Lindenlaan als een zogenoemde ‘buurtverzamelweg’ met als functie ‘verblijven’. Op een buurtverzamelweg is een verkeersintensiteit van 2500-5000 motorvoertuigen per dag toegestaan. Alle andere lanen in het Lyceumkwartier zijn in het GVVP ‘woonstraten’ (max 2500 mvt/dag).  Dus ook de Prof. Lorentzlaan, Verlengde Slotlaan etc.
 • Het GVVP Zeist 2014-2023 werd voorafgaande aan de centrumvisie op 9 juli 2013 vastgesteld. Door het college wordt de suggestie gewekt dat de verkeersaantallen uit het GVVP slechts ‘wensbeelden’ of ‘streefwaarden’ zouden zijn, maar dat is niet het geval: de normen uit het GVVP gelden als maximale aantallen, en volgens de doorrekeningen in het gemeentelijk verkeersmodel worden deze aantallen in het Lyceumkwartier ruimschoots overschreden.
 • Feitelijk wordt door het integrale pakket verkeersmaatregelen alle ‘noordelijk’ rijdend doorgaand-  en bestemmingsverkeer in Zeist dat een herkomst en/of bestemming heeft ten oosten van de as Boulevard/Slotlaan ,  verschoven naar/door het Lyceumkwartier.
 • Ondanks vele verzoeken en protesten is de integrale doorrekening van de gevolgen van alle centrum-en wijkverkeersbesluiten op de gehele wijk pas eind december 2016 gepubliceerd. Dit is 8 maanden nadat de zienswijze-termijn tegen de centrumverkeersbesluiten was gesloten. In die integrale doorrekening werd pas duidelijk hoe groot de effecten van de centrumbesluiten (waaronder de Korte Steynlaan) in samenhang met de wijkmaatregelen op onze gehele wijk zouden zijn. Zie ook een selectie uit onze verkeersspreadsheet: Concentratiepunten verkeer LK
 • De enige N-Z verbinding door het centrum wordt afgesloten (ex-tunneltje), terwijl er wél twee Z-N verbindingen open blijven (Slotlaan en Meester de Klerkstraat). Bovendien worden huidige ‘belemmeringen’ voor Z-N verkeer weggenomen zodat dat verkeer beter doorstroomt. (waaronder: Meester de Klerkstraat wordt beter doorrijdbaar gemaakt;  tegemoetkomend busverkeer in de Slotlaan verdwijnt;  Busstation gaat ‘open’, dus vanuit Slotlaan niet ‘om’-rijden via Korte Steynlaan/Antonlaan ; Verkeerslichten aan het eind van Slotlaan verdwijnen ) . Hierdoor zal een nog grotere stroom verkeer door het centrum richting A28 gaan rijden dan thans het geval is.
 • De grote vraag is dus of het centrum wel ‘autoluw’ wordt als gevolg van al deze verkeersbesluiten. Behalve het stukje van het ex-tunneltje dan, waar winkelend publiek eerder ongestoord overheen kon lopen, maar nu bussen moeten gaan rijden. En niet te vergeten de straten rond het Wilhelminapark. Dat wordt als gevolg van het onnodig afsluiten van de Korte Steynlaan, en ten grote koste van andere buurten, het enige gebied in historisch Zeist dat wél autoluw wordt.
  Dat is : als de rechter toestaat.  Of als we niet samen met de gemeente tot aanvullende oplossingen komen die óók het Lyceumkwartier:  “vrijwaren van doorgaand verkeer zodat de verblijfsfunctie in de toekomst centraal staat en leefbaarheid en verkeersveiligheid wordt geborgd…  “