AVG – Privacy Policy

Privacybeleid VLZ : De VLZ beheert een tweetal overzichten met persoonsgegevens,
te weten het ledenbestand van de vereniging en de deelnemers aan het project WhatsApp buurtpreventie.

 1. Voor beide bestanden worden de navolgende persoonsgegevens bijgehouden:
 • Voornaam dan wel voorletter(s)
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Emailadres(sen), voor zover bekend
 • Telefoonnummer(s), voor zover bekend
 1. De persoonsgegevens zijn opgeslagen “in the cloud”. Uitsluitend de bestuursleden van de vereniging hebben toegang tot deze bestanden. Er worden geen papieren bestanden bijgehouden.
 2. In het kader van de incasso van contributies houdt de penningmeester van de vereniging ook een eigen ledenlijst bij;
 3. Het is overige bestuursleden niet toegestaan de ledenlijst integraal naar de eigen computer te downloaden. Behoudens voor backup doeleinden door de systeembeheerder.
 4. Het bestuurslid dat belast is met onderhoud van het informatiesysteem verzorgt back-ups van verenigingsinformatie (op een separate schijf). Een back-up wordt twee  jaar na aanmaak gewist.
 5. De bestanden worden niet aan derden verstrekt.
 6. Aan leden respectievelijk deelnemers wordt op verzoek inzage verschaft in de van hem/haar vastgelegde gegevens.
 7. De integrale ledenbestanden worden uitsluitend gebruikt voor informatie-uitwisseling naar de leden en deelnemers toe.
 8. Voor eventuele analyses wordt een geanonimiseerde lijst gebruikt. Dat is: zonder namen van leden, zonder telefoonnummers, en zonder e-mailadressen. (denk aan enquêtes, etc.)
 9. De bestanden worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 10. Bij beëindiging van het lidmaatschap respectievelijk de deelname worden de persoons-gegevens verwijderd.
 11. Na het doorvoeren van mutaties in de ledenlijst wordt de voorgaande versie uit de gezamenlijke bestuursfolder verwijderd.