Verlengde Slotlaan 15 (voormalig Kwintes)

Geactualiseerd: 21 september 2018

Kwintes gebouw maakt plaats voor Villa

Op het voormalige Kwintes terrein is er nu de mogelijkheid om een mooie villa te realiseren.  Het is door inspanningen van o.a. omwonenden en onze vereniging VLZ, dat het bestemmingsplan is gewijzigd van zorg naar een woonbestemming.
Wij spreken onze hoop uit dat deze woning het karakter van het Lyceumkwartier verder zal versterken.

Geactualiseerd: 8 november 2017

 

Het ontwerpbestemmingsplan Verlengde Slotlaan 15 ligt van 2 november t/m 13 december ter inzage.
Het college van B&W besloot op 24 oktober j.l. om het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor de zienswijzenprocedure.
Het VLZ-bestuur ziet op dit moment geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
Voor meer informatie: download de Planverbeelding en/of   (ontwerp) Bestemmingsplan Verlengde Slotlaan 15 te Zeist.
Voor de officiele publicatie in de staatscourant klikt u hier.

Geactualiseerd: 26 juni 2017

Aan de Verlengde Slotlaan 15, in ‘Huize Lawick’, is Kwintes gevestigd. Kwintes is een regionale instelling voor begeleid en beschermd wonen voor mensen met langdurige psychische problemen. Het gaat om mensen met een psychiatrische diagnose, ernstige psychosociale problemen, een hersenbeschadiging of een dubbele diagnose, omdat zij verslaafd zijn en een psychiatrische aandoening hebben (www.kwintes.nl).

In mei 2017 zijn de bewoners van Kwintes verhuisd naar Kerckebosch vanaf dat moment wordt het pand aan de Verlengde Slotlaan 15 tijdelijk door huurders van Ad Hoc leegstandbeheer bewoond. http://www.adhocbeheer.nl/

Projectontwikkelaar en architect: Groosman – Rotterdam

update: 17 oktober 2016

De Lawick bestaat al meer dan 20 jaar en de huidige accommodatie voldoet al geruime tijd niet meer aan de wettelijke normen en eisen voor beschermd wonen.  Op 3 december 2008 zijn de omwonenden, de Zeister School Vereeniging en de VLZ door Kwintes uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst in verband met de beoogde nieuwbouw van De Lawick.

Plannen werden gepresenteerd voor de realisatie van 24 zorgappartementen, wat een bouwplan inhield met een inhoud 6.075 m3. De aanvraag voor de bouwvergunning is ingediend op 30 juni 2008.

Omwonenden hebben individueel hun zienswijzen tegen het ontwerp besluit van het College van B&W d.d. 17 november 2010 ingediend. De zienswijzen van de bewoners van de Acacialaan, Boulevard en Verlengde Slotlaan waren divers van aard: van schending van privacy in tuinen, de naleving van het Schaerweijder Bosschen Servituut tot inhoudelijke argumenten tegen het bouwplan en het gebruik van het gebouw, het kappen van aanwezige bomen en het mogelijke aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Ook de Zeister School Vereeniging diende een zienswijze in.

De plannen van Kwintes noopten de bewoners om een informele vereniging op te richten, om de belangen van de omwonenden op elkaar af te stemmen en te coördineren: Bewonersvereniging Omgeving Lawickterrein (BOL).

Op 27 september 2011 is door de gemeente Zeist de Reguliere Bouwvergunning (fase 1) en een vrijstelling artikel 19 lid 2 WRO afgegeven waar tegen een beroepsmogelijkheid was bij de Rechtbank in Utrecht. De BOL heeft op 9 november 2011 – conform de aanwijzing van de gemeente – een bezwaarschrift ingediend (daarbij vertegenwoordigd door een advocaat). Op 16 december 2011 heeft de Rechtbank vonnis gewezen. De Rechtbank heeft de zaak terugverwezen naar de gemeente ter afhandeling als bezwaarschrift.

In de daaropvolgende periode heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen de wethouder en omwonenden en Kwintes. Helaas zonder resultaat.

De leden van de BOL en de Zeister School Vereeniging zijn vervolgens uitgenodigd voor een hoorzitting, georganiseerd door de gemeente Zeist. Bij deze hoorzitting, op 7 juni 2012, was op verzoek van de BOL ook een vertegenwoordiger van de VLZ als toehoorder aanwezig. Bij deze gelegenheid hebben de BOL en Zeister School Vereeniging hun bezwaren uitvoerig toegelicht bij monde van hun advocaten.

Op 7 oktober 2013 heeft een gesprek met wethouder Verbeek-Nijhof plaatsgevonden, waarbij de stand van zaken in de bezwaarschriftprocedure is toegelicht. Ook een vertegenwoordiger van de VLZ was bij deze bespreking aanwezig. De wethouder heeft toegezegd dat partijen periodiek per mail op de hoogte zouden worden gehouden over de voortgang.

Vervolgens heeft Kwintes op 2 mei 2013 een verzoek ingediend bij de gemeente voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een achttal bomen in verband met vervangende nieuwbouw. Hiertegen is wederom door diverse omwonenden bezwaar ingediend. Kwintes had – zo bleek uit de aanvraag van de kapvergunning – ten onrechte doen voorkomen alsof er al een bouwvergunning was verstrekt en er een bouwtitel was. Op verzoek van de gemeente Zeist is de verdere behandeling van de bezwaarschriften aangehouden.

Begin december is bekend geworden dat Kwintes nieuwe huisvesting zal gaan realiseren in Kerckebosch. In het voorjaar van 2016 zal worden begonnen met de bouw van het nieuwe onderkomen van Kwintes. De verwachting is dat deze bouw 1 jaar in beslag zal nemen. De verhuizing van de bewoners wordt voorzien voor maart/april 2017. Zie: http://www.kerckeboschzeist.nl/nieuws/Ontwikkeling_zorgwoningen_Kerckebosch.html?id=1406

7 september 2016 hebben de naaste buren van Verlengde Slotlaan 15 en het bestuur van de VLZ een informatieavond van Kwintes bijgewoond. Kwintes is voornemens om de Lawick te verkopen. Het bestemmingplan zal worden omgezet van een kantoorbestemming (u ziet, het huidige gebruik van ‘zorg‘ klopte niet!) naar de bestemming ‘wonen’, zodat de mogelijkheid ontstaat voor de bouw van een twee onder één kap woning op twee ruime kavels. De procedure voor genoemde bestemmingsplanwijziging is reeds in gang gezet en verkoop van het perceel zal na de bestemmingsplanwijziging in gang worden gezet. De definitieve bouwplannen zijn nog niet bekend.

De VLZ blijft in nauw contact met de gemeente en Kwintes over de ontwikkelingen.

2 thoughts on “Verlengde Slotlaan 15 (voormalig Kwintes)

Comments are closed.