Youké, locatie Kinabu

Geactualiseerd: 3 oktober 2018

Youké is een multifunctionele organisatie voor Jeugd- en opvoedhulp. Op de locatie in Zeist aan de Verlengde Slotlaan 109, genaamd Kinabu, biedt Youké specialistische hulp aan kinderen tot 23 jaar.

Vanaf 1 februari 2017 huurt Stenia/Intermetzo drie paviljoens van Youké aan de rotonde Krakelingweg/Verlengde Slotlaan. Het betreft 3 woongroepen waar kinderen en jongeren verblijven met een (matige) verstandelijke beperking (IQ van 50 – 70) in combinatie met psychiatrische problematiek (dat zich kan uiten in agressief gedrag gericht op de omgeving of zichzelf) en/of gedragsproblemen. Er is sprake van een disharmonische ontwikkeling en een verhoogd stress niveau, wat maakt dat ze sterk afhankelijk zijn en blijven van de volwassenen in hun omgeving. De kinderen en jongeren zijn tussen de 4 en 18 jaar met uitloop naar 20 jaar. Ze zijn vastgelopen in hun ontwikkeling met een hulpvraag voor beeldvorming, diagnostiek en behandeling om de ontwikkeling weer in beweging te krijgen. Om de veiligheid voor de kinderen en jongeren te waarborgen wordt gewerkt aan een zo veilig mogelijk pedagogisch klimaat.

De volgende leeftijdsindeling is van toepassing:
*       Gebouw 8: Verblijfsgroep met als naam de Olm: 8 cliënten in de leeftijd van 5 – 12 jaar
*       Gebouw 6: Verblijfsgroep met als naam Linde: 8 cliënten in de leeftijd van 12 – 18 jaar
*       Gebouw 5: Verblijfsgroep met als naam Perroniek: 8 cliënten in de leeftijd van 12 – 18 jaar

Mogelijke verkoop grond Youke:

De reden voor deze verhuur is dat Youké kampt met leegstand, de vraag naar de vorm van zorg die zij aan kinderen tot 18 jr bieden neemt drastisch af. De verwachting van Youké is dat de vraag naar de door Youké geboden zorg de komende jaren nog verder zal afnemen, waardoor de exploitatie niet meer rendabel zal zijn. Dit scenario heeft er toe geleid dat Youké verkoop van de grond als een zeer serieuze optie op kortere termijn (2020?) ziet. Er zijn inmiddels gesprekken gaande met de gemeente Zeist. Deze heeft aangegeven interesse te hebben in koop ten behoeve van kwetsbare doelgroepen zoals statushouders. Ook hebben diverse projectontwikkelaars zich bij Youké gemeld, evenals enkele andere zorginstellingen. De grond kent een zorgbestemming.

We zullen als bestuur van VLZ van de interne besluitvorming bij Youke op de hoogte worden gehouden en kunnen spreken van een zeer plezierig en transparant contact. Bij de gemeente vragen we aandacht voor het feit dat het terrein zich in een woonwijk bevindt en spreken we de wens uit betrokken te worden bij besluitvorming op dit punt.

Spelende kinderen bij erfafscheiding

Tussen Youké, de Van Leersumschool en de buren bestaan afspraken om voor iedereen een optimaal leefklimaat te borgen. De kinderen zullen niet vlakbij de erfafscheiding van de direct omwonenden spelen.

1 thought on “Youké, locatie Kinabu

Comments are closed.