GONS (Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl)

Geactualiseerd: 22 november 2018

In het voorjaar van 2015 ontving de VLZ een uitnodiging van de gemeente Zeist om mee te denken over een nieuwe wijze van gezamenlijk overleg over ruimtelijke ontwikkeling in Zeist. Dit project heet ‘GONS’: Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl.

De gemeente schreef: “‘Ruimtelijke ordening’ is inmiddels typisch een onderwerp geworden waar niet alleen maar ‘de gemeente’ over gaat. Dat weten we allemaal en, wel of niet zichtbaar, wordt eraan gewerkt om het tij te keren. Zoals voor zoveel interessante en belangrijke onderwerpen geldt, kan dit tij alleen gekeerd worden als op een juiste manier de verbinding wordt gelegd met iedereen die ook maar enige interesse heeft in het onderwerp en een steentje zou kunnen en willen bijdragen.”

Medio maart en eind mei 2015 zijn er bijeenkomsten geweest, waarbij inbreng gegeven kon worden. Het bestuur is hierbij geweest. Na het bijwonen van deze bijeenkomsten, is het bestuur tot de volgende conclusie gekomen:

Ruimtelijke initiatieven in Nederland worden steeds meer in een gezamenlijk traject met belanghebbenden voorbereid en afgerond. Ook in Zeist zijn er voorbeelden: het Centrum en de Zeister Warande. De gemeente Zeist heeft in een breed overleg met belanghebbenden (groepen en individuele, geïnteresseerde burgers) een werkwijze opgesteld. De adviezen van de drie deelgroepen die bij het overleg betrokken waren (het College van B&W/de gemeenteraad/ groepen & burgers) voor de vaststelling van een goede werkwijze voor de gemeente Zeist, zijn in één document samengevat. Het definitieve document is echter behoorlijk veralgemeniseerd en de invloed van de gemeente is daarin weer behoorlijk aangezet. Onduidelijk is nu nog hoe er verder mee in de praktijk mee wordt omgegaan; het zal een ‘trial en error‘ worden, zo verwacht het bestuur.