Herinrichting Geroplein

Geactualiseerd: 14 juni 2017

Vertraging reconstructie

In tegenstelling tot eerdere berichten is de reconstructie van het Geroplein vertraagd. Was het oorspronkelijk de bedoeling dat deze in het najaar van 2016 plaats zou vinden, thans heeft de gemeente ons meegedeeld dat uitvoering op zijn vroegst in september 2017 a.s. plaats zal vinden. De vertraging heeft, volgens de woordvoerder van de gemeente, o.a. te maken met ontwikkelingen rondom de Centrumvisie. Ook de koppeling van de werkzaamheden met grootschalig onderhoud van de Boulevard speelt hierbij een rol. In mei 2017 was het de bedoeling, dat de gemeente de finale voorstellen nogmaals voor zou leggen aan de omwonenden. Dat is vooralsnog niet gebeurd.

update 19 oktober 2016

Het ontwerp van de aangepaste infrastructuur, zoals door de gemeente tijdens de info-avond in april 2015 gepresenteerd, is ongewijzigd vastgesteld. Linksaf slaan richting Oude Woudenbergse Zandweg, komend vanaf de A-28, blijft ook dan gewoon mogelijk. De gemeente heeft het voornemen de daarmee samenhangende werkzaamheden nog in 2016 uit te voeren.

Mede in relatie tot de verkeerstechnische maatregelen in het kader van de centrumplannen overweegt de gemeente nog om de twee doorgaande rijstroken richting centrum terug te brengen tot één. De planning van deze maatregel gaat samenvallen met het groot onderhoud aan de Boulevard begin 2017.

 Wat zijn de plannen?

In december 2014 heeft de gemeente een informatiebijeenkomst belegd in het kader van de voorgenomen herinrichting van het Geroplein. Het Geroplein wordt gevormd door het knooppunt de Boulevard, Oude Woudenbergse Zandweg, Dijnselburgerlaan en Bergweg. Aanleiding tot de herinrichting vormt de noodzaak de verkeerslichten te vervangen. Door de gemeente zijn tijdens deze informatiebijeenkomst enkele varianten gepresenteerd, sommige met verstrekkende gevolgen voor de bewoners. De gemeente heeft vervolgens een Klankbordgroep ingesteld, waarin ook het bestuur van de VLZ is vertegenwoordigd.

kaart Geroplein

 

Verdere ontwikkelingen

De Klankbordgroep is drie keer bijeen geweest, de laatste keer op 20 april 2015. De door de gemeente ontwikkelde varianten zijn vervolgens teruggebracht tot de meest simpele, te weten het op hoofdlijnen ongewijzigd laten van de bestaande situatie. De voorstellen, zoals deze thans voorliggen, zijn de volgende:

  • de bestaande verkeerslichtinstallatie wordt vervangen door een nieuwe, zogenaamde adaptieve installatie. Deze reageert actief op vraag en aanbod;
  • de verkeerslichten t.p.v. de aansluiting van de Oude Woudenbergse Zandweg op de Boulevard komen te vervallen;
  • auto’s, komende vanaf de Oude Woudenbergse Zandweg die richting centrum willen rijden, worden gedwongen eerst rechts af te slaan om vervolgens via een keerlus richting centrum te rijden.

Vanuit de VLZ hebben wij erop aangedrongen om voldoende budget te reserveren voor het adequaat inregelen van de verkeersinstallatie en het evalueren van de nieuwe situatie (inclusief de financiering van beperkte aanpassingen die dan gewenst en/of noodzakelijk blijken).

 

1 thought on “Herinrichting Geroplein

Comments are closed.