Verkoop Lindenhorst moet voldoen aan Participatierapport

De Lindenhorst: gemeenteraad onderschrijft Participatierapport en stelt aanvullende voorwaarden aan nieuwe invulling

Juni 2020

Op 12 mei 2020 besloot de gemeenteraad groen licht te geven aan het Rijksvastgoedbedrijf om het terrein De Lindenhorst aan de Verlengde Slotlaan te verkopen.

In het raadsbesluit werd het Participatierapport onderschreven en goedgekeurd. Dit betekent onder meer dat de toekomstige invulling van het terrein zal moeten voldoen aan een van de twee geschetste scenario’s uit het rapport.

Samengevat betreft het eerste scenario een mix van vrijstaande huizen en twee-onder-een-kappers met groene buffers langs de randen van het terrein. En het tweede scenario behelst circa twee grotere grondgebonden villa-achtige gebouwen (van max twee woonlagen met bewoonbare kap)  met woonvoorzieningen voor ouderen, in een bospark-achtige setting.

Op verzoek van VLZ en omwonenden stelde de raad verdere voorwaarden aan de toekomstige invulling van De Lindenhorst. In het Particatietraject en tijdens de Ronde Tafel brachten wij naar voren dat de wijkbewoners een zeer hoge waarde hechten aan behoud en herstel van het bosachtig karakter van het terrein als een van de laatste groene longen in de wijk.  Bovendien is het van het grootste belang dat de beeldkwaliteit zoals die wordt ervaren vanaf de groen-monumentale, cultuurhistorische, centrale zichtas van Zeist, wordt vergroend en verfraaid, en zeker niet verder ontbost en versteend.  Overigens is dit niets nieuws maar ook aangegeven in de kaders als gesteld in onder meer de Structuurvisie 2020, het Groenstructuurplan en onze vastgestelde Visie Leefomgeving Zeister Lyceumkwartier.

Raadsbesluit op 12 mei 2020

Onder grote publieke belangstelling werd het Raadsvoorstel ‘De Lindenhorst-Nieuwe invulling’ via video voorgelegd aan de raad.

 https://www.youtube.com/watch?v=VmPdmO6_6t8   (Agendapunt De Lindenhorst wordt behandeld   vanaf  2:56:10  )

Van tevoren stuurden wij een brief met het verzoek aan de Raad om het agendapunt De Lindenhorst naar de volgende raadsvergadering te verschuiven om in de tussentijd te bezien of een raadsmeerderheid te realiseren zou zijn voor een meer gedetailleerd amendement. (dan het amendement dat werd  voorgesteld door de coalitiefracties en D66 )

Voorafgaand aan deze raadsvergadering hadden wij intensief overleg met de opstellers van beide amendementen.  Onze voorkeur ging uit naar een gedetailleerder amendement (klik hier) van lokale partijen NDZ en Seyst.nu, maar uiteindelijk verkreeg het amendement van D66, VVD, GroenLinks en CDA  een raadsmeerderheid (klik hier voor volledige definitieve tekst).  Samengevat vond de meerderheid van de raad dat het voorstel van NDZ en Seyst.nu voor deze fase in het proces te gedetailleerd was.

De belangrijkste voorwaarden aan de toekomstige invulling van De Lindenhorst die in het aangenomen amendement werden gesteld zijn:

Letterlijke citaten:

 “Belangrijkste voorwaarden

a. Het Participatierapport (beide scenario’s), de gemeentelijke kaders zoals onder andere deze brief én het Schaerweijder Bosschen servituut vormen de kaders waaraan de gemeenteraad in de volgende planfase gaat toetsen. Het raadsbesluit (d.d. 12 mei 2020) bevestigt het belang van deze documenten en geeft richting aan de planuitwerking èn het daarbij behorende participatietraject dat na de verkoop van het terrein door de nieuwe eigenaar doorlopen moet worden.

b. De ruimtelijke uitgangspunten van het servituut, onder andere de kavelgrootte en de balans tussen bebouwing en groen die daaruit naar voren komt, vormt voor beide scenario’s het uitgangspunt. Voor het scenario met seniorenwoningen in meer geconcentreerde bebouwing zal dit vanzelfsprekend een andere invulling krijgen dan in het andere scenario, maar voor beiden geldt een min of meer vergelijkbare balans tussen groen en bebouwing.

c. De precieze invulling van het terrein, inclusief de opzet van de bebouwing, de te behouden bomen en vormgeving van de groene bufferzones zijn onderdelen van de toekomstige planuitwerking. De bomeninventarisatie en het ‘bomenpaspoort’ dat u voornemens bent op te stellen en bij de verkoop mee te geven, zal daarbij behulpzaam zijn. ”

We gaven al aan de formuleringen in dit amendement nog te vaag te vinden. Wij zien te veel ruimte voor winstbeluste projectontwikkelaars om, ondanks de bezwaren, te trachten te komen tot een ongewenste ontwikkeling, met kaalslag tot gevolg. Om brokken in een later stadium te voorkomen hadden wij er bij college en raad sterk op aangedrongen om in deze fase van het besluitvormingsproces heldere kaders te stellen. Dan worden geen valse verwachtingen gewekt, noch bij kopers/initiatiefnemers, noch bij omwonenden en wijkbewoners.

Volgens meerdere raadsfracties en het college bestaat er echter nog ruime gelegenheid om nadere ‘details’ vast te leggen tijdens de (volgende) participatieronde die voorafgaat aan de uiteindelijke bestemmingswijziging.  Daar gaan we iedereen dan maar aan houden te zijner tijd. Inclusief de koper van het terrein.