De Lindenhorst

Maximale omvang van toekomstige bebouwing op Lindenhorst bepaald

Oktober 2020

De RO-commissie van de VLZ rekende aan de hand van geldende ruimtelijke criteria uit wat de raadsuitspraak van 12 mei jl. betekent voor het maximale grondvlak dat bebouwd en versteend zou mogen worden op De Lindenhorst.

In het raadsbesluit (klik hier) over Lindenhorst wordt onder het kopje  “Belangrijke Voorwaarden” gesteld dat: 

b. De ruimtelijke uitgangspunten van het servituut, onder andere de kavelgrootte en de balans tussen bebouwing en groen die daaruit naar voren komt, vormt voor beide scenario’s het uitgangspunt. Voor het scenario met seniorenwoningen in meer geconcentreerde bebouwing zal dit vanzelfsprekend een andere invulling krijgen dan in het andere scenario, maar voor beiden geldt een min of meer vergelijkbare balans tussen groen en bebouwing.

In het servituut wordt de verhouding tussen bebouwing en groen op een perceel echter niet beschreven. Wel wordt voorgeschreven hoe groot een kavel minimaal moet zijn om daarop een woning te mogen bouwen. (minimaal 2000 m2 voor een vrijstaand huis en minimaal 3000 m2 voor een twee-onder-een kap).

De RO-commissie van de VLZ spiegelde de servituutsregels aan de publiekrechtelijke (bestemmingsplan-)regels die gelden voor omliggende  percelen aan de Verlengde Slotlaan. Via deze route is goed te berekenen wat de gemeenteraad heeft bedoeld met de frase “vergelijkbare balans tussen bebouwing en groen”.

De bedoelde verhouding is bepaald door te vergelijken met bestaande publiekrechtelijke omgevingscriteria, als :  a) de verhouding tussen de bebouwing en het totaal kaveloppervlak van 21 omliggende referentiepercelen aan de Verlengde Slotlaan;  b) het vigerende bestemmingsplan op die referentiepercelen; en c) het huidige bebouwde grondvlak op de Lindenhorst in verhouding tot het totale terrein.

Aan de hand van bovengenoemde criteria werd geconcludeerd dat het maximaal te bebouwen grondvlak (inclusief bijgebouwen en andere versteende oppervlakken als terrassen en balkons) in totaal niet meer mag bedragen dan maximaal 2750 m2. Hiervan dient bovendien de ruimte afgetrokken te worden die is benodigd voor behoudenswaardige bomen en bosvlakken die op of nabij een geprojecteerd grondvlak staan. De behoudenswaardige bomen en bosvlakken op het terrein zijn inmiddels geïdentificeerd en vastgelegd in het Landschappelijk Kavelpaspoort van Buro Lubbers. (klik hier).  

Als een koper het eerste scenario verkiest (d.i. een evenwichtige mix van 10 tot 12 vrijstaande en twee-onder-eenkap woningen) zal, bij een goede inpassing van de nieuwe bebouwing tussen bomen en bosvlakken, het genoemde maximale bebouwingsgrondvlak ons inziens niet overschreden worden. Bovenstaande berekening is dus vooral van belang voor het geval een toekomstige koper kiest voor het tweede scenario van woonvoorzieningen voor ouderen. Het bebouwingsmaximum zal dan verdeeld kunnen worden over circa twee (onder voorwaarden maximaal drie) grondgebonden villa-achtige structuren. Als gezegd: dit is inclusief bijgebouwen/ terrassen etc.; én onder de eerder genoemde vermindering van de benodigde ruimte voor behoud van bosvlakken en bomen. In het Participatierapport werd al vastgelegd dat het scenario van senioren-woonvoorzieningen enige villa-achtige gebouwen betreft van twee bouwlagen + bewoonbare kap.

De VLZ heeft het Rijksvastgoedbedrijf per brief van het bovenstaande op de hoogte gesteld en verzocht deze berekeningen aan toekomstige kopers mee te geven.  Het RVB heeft geantwoord dat zij toekomstige kopers zullen verwijzen naar alle documenten die zijn gepubliceerd in het Biedboek (waaronder het Participatierapport).  En potentiële kopers daarnaast zal verwijzen naar onze (wijk)Visie Leefomgeving Zeister Lyceumkwartier, en naar de communicatie over De Lindenhorst op deze website.  Waarvoor onze dank.

Mochten potentiële kopers zich vooraf willen oriënteren over de bebouwings (on)mogelijkheden op het terrein, dan raden wij hen aan contact op te nemen met de Vereniging Lyceumkwartier via lyceumkwartier@gmail.com.

Landschappelijk Kavelpaspoort gepubliceerd


Augustus 2020

In het landschappelijk kavelpaspoort wordt aangegeven welke bomen en bosvakken op het terrein van De Lindenhorst waardevol en behoudenswaardig zijn. Ook wordt aangegeven hoe de overeengekomen groene bufferranden rondom het terrein gerealiseerd zouden kunnen worden.

De VLZ ontving van het Rijksvastgoedbedrijf de definitieve versie van het kavelpaspoort dat is gemaakt door Buro Lubbers in opdracht van het RVB.  Een kopie van het rapport is te downloaden via de volgende link. 
https://www.biedboek.nl/nl/realestate/view/565/verlengde-slotlaan-69-71-te-zeist

Het rapport beveelt ook aan om de lindes langs de huidige toegangsweg te behouden. Eerder was er sprake van dat deze bomen onvoldoende overlevingskansen zouden hebben. Wellicht kan de lindelaan als zichtlijn en als toegangsweg worden doorgetrokken over het hele terrein.
Grosso modo zijn wij niet ongelukkig met de conclusies en aanbevelingen in het kavelpaspoort en menen dat dit een goed uitgangspunt kan vormen voor behoud en ontwikkeling van de (toekomstige) groenstructuren op De Lindenhorst.

Gemeenteraad onderschrijft Participatierapport en stelt aanvullende voorwaarden

Juni 2020

Op 12 mei jl. besloot de gemeenteraad groen licht te geven aan het Rijksvastgoedbedrijf om het terrein De Lindenhorst aan de Verlengde Slotlaan te verkopen. In het besluit onderschrijft de gemeenteraad het Participatierapport en keurt het goed. Dit betekent onder meer dat de toekomstige invulling van het terrein zal moeten voldoen aan een van de twee geschetste scenario’s uit het rapport.

Samengevat betreft het eerste scenario een evenwichtige mix van vrijstaande huizen en twee-onder-een-kappers met groene buffers langs de randen van het terrein. Het tweede scenario behelst circa twee grotere grondgebonden villa-achtige gebouwen (van maximaal twee woonlagen plus bewoonbare kap) met woonvoorzieningen voor ouderen, in een royale bospark-achtige setting.

Op verzoek van VLZ en omwonenden stelde de raad verdere voorwaarden aan de toekomstige invulling van De Lindenhorst. In het Participatietraject en tijdens de Ronde Tafel brachten wij naar voren dat de wijkbewoners een zeer hoge waarde hechten aan behoud en herstel van het bosachtig karakter van het terrein als een van de laatste groene longen in de wijk. Bovendien is het voor de wijk én voor Zeist van het grootste belang dat de beeldkwaliteit zoals die wordt ervaren vanaf de groen-monumentale, cultuurhistorische, centrale zichtas van Zeist, wordt vergroend en verfraaid, en zeker niet verder ontbost en versteend. Overigens is dit niets nieuws maar ook al aangegeven in de ruimtelijke kaders vastgesteld in onder meer de Zeister Structuurvisie 2020, het Groenstructuurplan, en onze (wijk)Visie Leefomgeving Zeister Lyceumkwartier.

Raadsbesluit De Lindenhorst 12 mei 2020

Mei 2020

Onder grote publieke belangstelling werd het Raadsvoorstel ‘De Lindenhorst-Nieuwe invulling’ via video voorgelegd aan de raad.
Klik op onderstaande afbeelding voor de video registratie. Agendapunt De Lindenhorst wordt behandeld vanaf 2:56:10

Ook staat een transcript van de verhandelingen (en alle stukken) onder Agendapunt 5 op https://zeist.raadsinformatie.nl/vergadering/666168/

Van te voren stuurde de VLZ een brief (klik hier) met het verzoek aan de Raad om het agendapunt De Lindenhorst naar de volgende raadsvergadering te verschuiven om in de tussentijd te bezien of een raadsmeerderheid te realiseren zou zijn voor een meer gedetailleerd amendement, dan het amendement dat werd voorgesteld door D66 en coalitiefracties. Voorafgaand aan deze raadsvergadering hadden wij overleg met de opstellers van beide amendementen. Onze voorkeur ging uit naar de heldere en sterkere randvoorwaarden in het amendement (volledige tekst klik hier) van lokale partijen NDZ en Seyst.nu, maar uiteindelijk verkreeg het amendement van D66, VVD, GroenLinks en CDA een raadsmeerderheid (volledige, definitieve, tekst klik hier). Samengevat vond de meerderheid van de raad dat het voorstel van NDZ en Seyst.nu te gedetailleerd was voor deze fase in het proces.

De belangrijkste voorwaarden die in het aangenomen amendement aan de toekomstige invulling van De Lindenhorst worden gesteld zijn :

Letterlijke citaten:

 “ Belangrijkste voorwaarden

a. Het Participatierapport (beide scenario’s), de gemeentelijke kaders zoals onder andere deze brief én het Schaerweijder Bosschen servituut vormen de kaders waaraan de gemeenteraad in de volgende planfase gaat toetsen. Het raadsbesluit (d.d. 12 mei 2020) bevestigt het belang van deze documenten en geeft richting aan de planuitwerking èn het daarbij behorende participatietraject dat na de verkoop van het terrein door de nieuwe eigenaar doorlopen moet worden.

b. De ruimtelijke uitgangspunten van het servituut, onder andere de kavelgrootte en de balans tussen bebouwing en groen die daaruit naar voren komt, vormt voor beide scenario’s het uitgangspunt. Voor het scenario met seniorenwoningen in meer geconcentreerde bebouwing zal dit vanzelfsprekend een andere invulling krijgen dan in het andere scenario, maar voor beiden geldt een min of meer vergelijkbare balans tussen groen en bebouwing.

c. De precieze invulling van het terrein, inclusief de opzet van de bebouwing, de te behouden bomen en vormgeving van de groene bufferzones zijn onderdelen van de toekomstige planuitwerking. De bomeninventarisatie en het ‘bomenpaspoort’ dat u voornemens bent op te stellen en bij de verkoop mee te geven, zal daarbij behulpzaam zijn. ”

De VLZ heeft de gemeenteraad aangegeven de formuleringen in dit amendement nog te vaag te vinden. Ons inziens blijft er teveel ruimte voor projectontwikkelaars om in later stadium te proberen de raad te verleiden de gestelde voorwaarden op te rekken. Om latere brokken te voorkomen hadden wij er op aangedrongen om in deze fase van het besluitvormingsproces heldere kaders te stellen. Dan worden geen valse verwachtingen gewekt.

Volgens het college en meerdere raadsfracties bestaat er echter nog ruime gelegenheid om nadere details vast te leggen tijdens de (volgende) participatieronde die voorafgaat aan de uiteindelijke bestemmingswijziging.  Daar gaan we iedereen dan maar aan houden te zijner tijd.

De Lindenhorst gaat in oktober 2020 in de verkoop en er wordt verwacht dat het terrein uiterlijk 31 januari 2021 aan een bieder wordt gegund. 

Ronde Tafel over Lindenhorst op donderdag 12 maart 20:00 uur in het Gemeentehuis

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel geschreven voor de herinrichting van het Lindenhorst-terrein (waarop jeugdinrichting Pluryn is gevestigd ) aan de Verlengde Slotlaan.

Het raadsvoorstel wijkt op een aantal belangrijke punten af van eerder geschetste mogelijkheden en scenario’s, die door omwonenden, belangengroepen en andere betrokken partijen vorig jaar in het participatieproces gezamenlijk ontwikkeld werden..
(Zie het Participatierapport via onderstaande link)

De VLZ roept daarom iedereen in de wijk op om donderdagavond mee te luisteren naar de insprekers tijdens de Ronde Tafel hierover op het gemeentehuis.

Kort komt het erop neer dat het college meer stenen en minder groen voorstelt dan omwonenden en belanghebbenden hebben voorgesteld. De 2 scenario’s van de deelnemers aan het participatietraject (inclusief gemeente en rijksoverheid) worden in het raadsvoorstel van het college behoorlijk opgerekt. Ook kiert er licht tussen de kaders die de Rijksoverheid heeft gesteld als eigenaar van het te verkopen terrein en de ruimte die de gemeente neemt in het raadsvoorstel.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de definitieve invulling van De Lindenhorst.
Tijdens de Ronde Tafel vormen raadsleden een mening over het voorstel met behulp van informatie van insprekers. De VLZ heeft ook spreektijd aangevraagd. Kom daarom a.s. donderdag en steun daarmee het buurtstreven om De Lindenhorst groen, ruim van opzet, en daarmee een sieraad voor Zeist te maken.

Donderdag 12 maart 20.00 uur op het gemeentehuis aan Het Rond in Zeist

Link: Vergadering Ronde Tafel thema Ruimte (RV De Lindenhorst, nieuwe invulling) 12-03-2020

Geactualiseerd: 1 december 2019

Intermetzo gaat verder als Pluryn

Intermetzo, De Hoenderloo Groep en Pluryn zijn op 1 december 2019 samen verder gegaan onder de naam Pluryn. De websites van Intermetzo en De Hoenderloo Groep gaan rond die datum offline. Hun social media kanalen stoppen half december. Alle informatie over de diensten en locaties van Intermetzo en De Hoenderloo Groep vind je op www.pluryn.nl.

Geactualiseerd: 2 september 2019

De instelling

Sinds de overdracht van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten is Intermetzo (De Lindenhorst-Almata), gelegen aan de Verlengde Slotlaan 69-71, herbestemd tot opvanglocatie voor de meest zware gevallen, de zogenaamde categorie 3-jongeren. Aangezien de hierbij gebruikte behandelmethodes zeer arbeidsintensief en dus kostbaar zijn, vindt de indeling van jongeren in deze categorie zeer terughoudend plaats. Het gevolg van dit beleid is dat alleen jongeren met de zwaarst denkbare hulpvraag bij Intermetzo worden geplaatst.

satelitemap

Overlast

Overigens is gebleken dat het aantal klachten van omwonenden aanhoudt. Ook de pro-actieve communicatie van Intermetzo naar aanleiding van incidenten en maatregelen ter vermindering van de overlast is voor verbetering vatbaar. Er is een telefoonnummer beschikbaar om klachten van overlast, in welke vorm dan ook, te melden. Dit nummer is 030 691 4911, eventueel kan dat ook direct bij de politie of 112. De directie van Intermetzo heeft toegezegd hier extra aandacht aan te besteden. Alleen op basis van gemelde klachten kan er actie worden ondernomen. Ook het bestuur houdt de vinger aan de pols.

Verkoopplannen Lindenhorst

Eind oktober 2016 werd het bestuur verrast met een uitnodiging van een namens het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van de locatie) opererende vastgoedadviseur. Deze deelde mee dat de rijksoverheid voornemens is om het complex Lindenhorst te verkopen. Vervolgens bleef het geruime tijd stil. Eind 2018 werd het bestuur benaderd door het Rijksvastgoedbedrijf met de mededeling. Dat het verkooptraject op korte termijn zou worden opgestart. De navolgende informatie is over de tafel gegaan:

  • het met Intermetzo afgesloten huurcontract loopt tot en met 30 juni 2023
  • de locatie (het perceel) is circa 26.000 m2 groot en heeft de bestemming maatschappelijke voorziening
  • aan de Verlengde Slotlaan (links van de entree) liggen twee percelen (ook eigendom van het Rijk) met een woonbestemming
  • bij verkoop kijkt het Rijksvastgoedbedrijf niet alleen naar het financiële maar ook naar het maatschappelijke rendement
  • de gemeente heeft aangegeven dat woningbouw, gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie, de voorkeur geniet
  • het Rijksvastgoedbedrijf zal met belanghebbenden (en omwonenden) een traject opstarten om te komen tot een participatierapport, waarin de wensen van de belanghebbenden ten aanzien van de herbestemming worden vastgelegd. Dit rapport zal aangeboden worden aan de gemeente, die de definitieve voorstellen tot herbestemming mede zal baseren op deze voorstellen.
 

In december 2018 is gestart met het opstellen van het participatierapport. Bij de tot-stand-koming van dit rapport heeft het bestuur van de VLZ alle direct aanwonenden rondom de locatie Lindenhorst uitgenodigd voor een afstemmingsoverleg, teneinde te bevorderen dat alle opvattingen gehoord worden en er een zo eenduidig mogelijke voorkeur voor de herbestemming tot stand komt.

In januari 2019 is op initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf een werkgroep opgestart met als opdracht te komen tot een participatierapport. Een delegatie van het bestuur van de VLZ heeft actief aan deze werkgroep deelgenomen. Uiteindelijk is op 16 mei 2019 de definitieve versie van dit rapport aangeboden aan het gemeentebestuur (klik hier voor een pdf-versie van het rapport ). Het gemeentebestuur is voornemens om in het derde kwartaal van 2019 nadere voorstellen voor de herbestemming aan de raad voor te leggen.

20190516_Participatierapport_Lindenhorst_Zeist_Def_16-05-2019