Verkeer

Struisvogelpolitiek eist haar tol

Geactualiseerd: 8 september 2019

Het aantal verkeersgewonden in het Lyceumkwartier is sterk toegenomen nadat eind januari de bekende verkeersmaatregelen werden ingevoerd. Van februari tot en met juli werden negen  ongevallen geregistreerd, waarbij in totaal acht gewonden vielen te betreuren. Voornamelijk fietsers. Als deze trieste trend doorzet dan koerst de wijk af op een vervijfvoudiging van het aantal verkeersgewonden t.o.v. voorgaande jaren.

De metingen van april jl.  laten zien dat de hoeveelheden verkeer vooral tijdens de spitsuren sterk gestegen zijn. Op de Lindenlaan (vanaf Boulevard) werd tijdens de ochtendspitsperiode een stijging van  41 % gemeten. Er rijden daar nu ca 12 (vracht)auto’s per minuut tijdens het drukste ochtendspitsuur. De rotondes daar krijgen uiteraard nog meer verkeer te verwerken.

Na overleg tussen raadsfracties en zes grote belangengroepen uit centrum en noordelijke wijken zijn de fracties van NDZ, PvdA, D66, Seyst.nu, en SP van oordeel dat de Korte Steynlaan weer spoedig opengesteld moet worden en dat sommige wijkmaatregelen dienen te worden heroverwogen. Dit om nog grotere brokken op de Lindenlaan e.o. in de nabije toekomst te voorkomen. De VVD stelde zich te moeten houden aan coalitieafspraken en daarom metingen in september af te wachten.
GroenLinks, CDA en CU/SGP bleven de feiten over de nare gevolgen echter negeren.  Zij blokkeerden daarmee bovengenoemde snelle aanpassingen om de verkeersdruk te verlagen en de verkeersveiligheid te verbeteren. Zelfs de Raad van State heeft in zijn recente uitspraak aangedrongen bij de Zeister politiek om in te grijpen bij gebleken verkeersveiligheidsproblemen. Maar kennelijk zijn acht gewonden in zes maanden tijd niet genoeg voor sommige fracties om te beseffen dat men op een uiterst riskante weg zit. 

Wij herhalen onze oproep: Grijp snel in, voordat het een keer helemaal fout gaat! 

Meer over de dramatische stijging aantal verkeersgewonden sinds invoering verkeers-maatregelen klik hier. En over de uitspraak van Raad van State klik hier.

Verkeersmaatregelen en Open oproep aan College en Raad

Geactualiseerd: 4 juni 2019

Ondanks de lopende procedures bij de Raad van State werden op 28 januari jl. verkeersmaatregelen in het centrum ingevoerd. Voor vele Zeistenaren kwam de jarenlang voorspelde verkeerschaos kennelijk toch nog als een verrassing en… [meer]

Ontwikkelingen verkeer en uitspraken beroepen

Geactualiseerd: 20 september 2018

Ontwikkelingen verkeer

Inmiddels heeft het college besloten de herinrichting en openstelling van het busstation en de afsluiting van de Korte Steynlaan ‘on hold’ te zetten. Wij begrepen dat eerst geëxperimenteerd zal worden met een autoluwe/autovrije Slotlaan, alvorens bekeken wordt of de verkeersmaatregelen op het busstation en de Korte Steynlaan dan nog uitgevoerd moeten worden. Ons inziens vervallen de redenen om de Korte Steynlaan af te sluiten en het busstation open te stellen als het de intentie is om de Slotlaan autoluw/autovrij te maken.
Hetzelfde geldt overigens voor het thans voorliggende pakket van wijkmaatregelen. Tot op beperkte hoogte zijn de wijkmaatregelen begrijpelijk om de desastreuze effecten van de eerdere centrumplannen tegen te gaan, maar bij eventuele wijziging van de verkeersroutering in het centrum is het wenselijk om ook voor Het Lyceumkwartier te bezien hoe doorgaand (vracht)verkeer om de woonwijk heen geleid kan worden. Veel wijkbewoners en duizenden fietsende bezoekers leven tenslotte in de hoop dat de definities en doelen van het Zeister Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan ook eens voor hen gaan gelden.

Uitspraak over verkeersplannen in het centrum
De rechtbank Midden Nederland heeft alle beroepen en bezwaren van 6 partijen, waaronder de Vereniging Lyceumkwartier, ongegrond verklaard. Vooral het Lyceum-kwartier dreigt hiermee het kind van de rekening van de eerder voorgenomen verkeersmaatregelen in het centrum te worden. (voor de integrale uitspraak: klik hier)

In de uitspraak geeft de rechtbank aan zich onze zorgen voor te kunnen stellen. De rechtbank oordeelt echter dat, bezien in het groter geheel, de betwiste verkeersbesluiten binnen de beleidsvrijheid van de gemeente vallen.

Hoewel de afwegingen door het college niet als onredelijk of onzorgvuldig beoordeeld zijn, blijft bij vele wijkbewoners het gevoel van onrechtvaardigheid over het besluitvormings proces en over de verwachte grote verkeersoverlast bestaan.

Mede op advies van betrokken juristen zagen wij in de uitspraak meerdere aanknopingspunten om in hoger beroep te gaan. Inmiddels hebben wij een zgn. ‘pro-forma’ beroep ingesteld bij de Raad van State en ontvingen wij bericht dat ons hoger beroep in procedure wordt genomen. Er wordt nu hard gewerkt aan de onderbouwing van onze grieven tegen de uitspraak. Een van de grieven zal zijn dat de rechtbank de onevenredigheid van de grote nadelige gevolgen voor Het Lyceumkwartier, in verhouding tot de minimale en zelfs discutabele ‘winst’ elders, onvoldoende heeft betrokken bij haar beoordeling van (sommige) verkeersbesluiten in het centrum. Dat laatste geldt ons inziens overigens ook voor de besluitvorming door het vorige college.

Uitspraak over de Wijkverkeersmaatregelen
Ons separate beroep tegen het ‘wijkverkeersplan’ heeft de rechtbank wél (gedeeltelijk) gegrond verklaard. (Voor deze uitspraak: klik hier). Dit heeft als prettige bijkomstigheid voor de verenigingskas dat de proceskosten inmiddels vergoed zijn door de gemeente. Concreet betekent de uitspraak dat, in het geval alle centrumplannen en de wijkverkeersmaatregelen doorgevoerd worden, er géén uitzondering voor bestemmingsverkeer zal mogen worden ingesteld op het voorgenomen eenrichtingsverkeer op de Lorentzlaan-Z. Hiermee is een extra sluiproute met nóg meer (vracht)verkeer door Het Lyceumkwartier voorkomen.

De oorzaken en de noodzaken voor de voorgenomen wijkverkeersmaatregelen zijn gelegen in de centrumverkeersbesluiten. Vooral de voorgenomen afsluiting van de Korte Steynlaan en het openstellen van het busstation creëren ongewenste extra verkeersstromen in onze wijk, die dan op hun beurt weer tegengegaan moeten worden met de voorliggende wijkmaatregelen.

Maar ook de wijkverkeersmaatregelen hebben op zich weer cumulerende verkeerseffecten voor andere lanen en wijken. Wij pleiten voor uitstel van invoering van wijkverkeersmaatregelen totdat duidelijk is wat de definitieve plannen voor het centrum zijn. Mocht door gewijzigde verkeersplannen in het centrum eventueel verkeersoverlast dreigen te ontstaan in omliggende woonwijken dan gaan wij graag in overleg met de gemeente om integrale oplossingen te ontwikkelen.

Integrale uitspraak centrumverkeersbesluiten downloaden
Integrale uitspraak wijkverkeersbesluiten downloaden

Beroepsprocedures 29 mei *Verkeersbesluiten Centrum Zeist
*Wijkverkeersmaatregelen

Geactualiseerd: 30 mei 2018

Op 29 mei was onze vereniging beroepspartij in twee zittingen bij de meervoudige kamer van de rechtbank Midden Nederland (bestuursrechter).
In de ene zitting betrof het de procedure tegen de verkeersbesluiten die de gemeente wil uitvoeren in centrum Zeist. En de andere zitting ging over de wijkverkeersmaatregelen die de gemeente wil instellen in onze wijk (als gevolg van de centrumverkeersbesluiten)

De zitting tegen de besluiten in het centrum was een extra zitting. Na de eerdere zitting in deze zaak (op 17 augustus 2017) hadden beroepspartijen nog extra onderzoek aangeleverd, en waren de drie rechters vervangen.
Wij hebben ons deze keer voornamelijk gericht tegen het verkeersbesluit waarin de Korte Steynlaan wordt afgesloten en het busstation wordt opengesteld voor verkeer. In onze verduidelijkingen toonden wij aan de hand van meetcijfers uit de stoplichten Antonlaan/Steynlaan en de verkeerstellingen in 2016 en in 2017 aan dat bovengenoemd verkeersbesluit niet op de relevante feiten (en daarmee onjuiste gronden en motiveringen) was gebaseerd. Ons inziens blijkt daaruit dat de afwegingen die het college van B&W zegt te hebben gemaakt bij dit besluit onzorgvuldig, onevenredig en onrechtvaardig zijn, althans voor belanghebbenden in het Lyceumkwartier. Dit temeer omdat het college wel verregaande besluiten genomen heeft (w.o. Korte Steynlaan en busstation) om andere buurten tegen de gevolgen van de voorgenomen afsluiting van het ex-tunneltje langs de Voorheuvel te beschermen, en daarmee vrijwel verkeersluw te maken. Een groot deel van het (bestemmings-)verkeer voor andere buurten zal hierdoor ook door het Lyceumkwartier gedirigeerd worden, bovenop de extra verkeersstromen die in onze wijk al te verwachten vallen a.g.v. het afsluiten van de route via het ex-tunneltje. Voor de helderheid : de belanghebbenden in onze wijk zijn niet alleen bewoners van genoemde lanen (en die van de Socrateslaan en Homeruslaan) , maar dus ook duizenden fietsende scholieren,scholen, peuterspeelplaats, en het Diakonessenhuis.
Uiteraard betwistte de gemeente onze stellingen. De rechtbank zal uiterlijk 10 juli uitspraak doen.

In de zitting daarna over de wijkverkeersmaatregelen hebben wij ons gericht tegen het besluit om een ‘uitzondering voor bestemmingsverkeer’ in te stellen op het voorgenomen eenrichtingsverkeer op de Lorentzlaan-Z. En tevens tegen de voorspelde toename van de geluidsoverlast op Lorentzlaan-N (tegenover het Diakonessenhuis) van 2 a 3 decibel , waartegen de gemeente kennelijk geen maatregelen wenst te nemen.( maar 50 meter verder op de Jagersingel en bij het Rond wel). Helaas had onze advocate een verkeersongeluk onderweg naar de rechtbank en moesten wij onszelf daardoor vertegenwoordigen tijdens deze zitting. Ons gewaardeerd lid Prof. H. van Beijeren heeft ons hierin deskundig bijgestaan, waarvoor onze grote dank. Uiteraard kwamen in deze zitting ook weer de oorzaken van alle wijkverkeersmaatregelen (gelegen in de centrumbesluiten) ter sprake. Onder andere werd aangetoond dat de originele meetdata van de verkeerstellingen op de Stationslaan in 2016 (tijdens de tijdelijke afsluiting van het ex-tunneltje) dubbeltellingen bevatten. En dat ook hieruit blijkt dat de afsluiting van de Korte Steynlaan in de richting van de Slotlaan (en het openstellen van het busstation) op onjuiste veronderstellingen en afwegingen is gebaseerd. Het is nu aan de rechters om dit alles te wikken en wegen. Wij begrepen dat ook in deze zaak uiterlijk op 10 juli a.s. een uitspraak volgt.

Het officiële beroep van de Vereniging Lyceumkwartier Zeist:
1) op de Verkeersbesluiten Centrum Zeist kunt u hier inzien
2) op de Wijkverkeersmaatregelen kunt hier inzien

Definitieve wijkverkeersbesluiten: Beroepsmogelijkheden

Geactualiseerd: 4 september 2017

Op 21 augustus jl. publiceerde de gemeente het definitieve wijkverkeersbesluit  dat een gevolg is van de eerdere verkeersbesluiten in het centrum (centrumbesluiten zijn o.a. afsluiten van het ex-tunneltje en de Korte Steynlaan voor autoverkeer).  Voor de procedure tegen de centrumbesluiten: klik hier.

 Het wijkverkeersbesluit betreft de volgende verkeersmaatregelen:

 Lyceumkwartier:

 • Eenrichtingsverkeer op de Lyceumlaan tussen de Fransen van de Puttelaan en de rotonde bij het busstation , met rijrichting naar de rotonde. (‘verboden in te rijden’ vanaf de rotonde)
 • Op het gedeelte van de Verlengde Slotlaan tussen de Lindenlaan en rotonde busstation wordt permanent eenrichtingsverkeer ingesteld (bestond al van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 9:00 uur)

Wilhelminapark-buurt:

 • Eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan tussen de Boslaan en Fransen van de Puttelaan met rijrichting naar de FvdP-laan. (Dus verboden in te rijden vanaf de FvdP-laan). In afwijking van  het eerdere ontwerpverkeersbesluit wordt tegelijkertijd met deze maatregel een ‘uitzondering voor bestemmingsverkeer’ ingesteld.
 • Eenrichtingsverkeer op de Pauw van Wieldrechtlaan tussen Boslaan en Fransen van de Puttelaan. Rijrichting naar de FvdP-laan, dus verboden in te rijden vanaf FvdP-laan.

Beroepsmogelijkheden tegen de wijkverkeersmaatregelen

Voor belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het eerdere ontwerpwijkverkeersbesluit is het sowieso mogelijk tegen het definitieve wijkverkeersbesluit in beroep te gaan bij de rechtbank Midden-Nederland.

N.B. :    Oók voor die belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend tegen het wijkverkeersbesluit , maar die wel verwachten dat zij ‘gevolgen van enige betekenis’ zullen ondervinden van bovengenoemde wijziging op de Prof. Lorentzlaan geldt een beroepsmogelijkheid.

Dit beroep moet dan gericht zijn tegen het onderdeel dat niet was opgenomen in het ontwerpbesluit, maar wel in het definitieve besluit.(dat is: de gevolgen van ‘m.u.v. bestemmingsverkeer’ Lorentzlaan)

Zie ook de Beroepsclausule in het wijkverkeersbesluit.  De griffiekosten voor particulieren bedragen €168,= . Het beroep moet ingediend zijn binnen 6 weken na de dag van publicatie, dat is vóór dinsdag 3 oktober 2017. (voor de zekerheid vrijdag 29 september aanhouden).

Diegenen die,  individueel of samen met buren , overwegen om (alsnog) in beroep te gaan tegen het wijkverkeersbesluit verzoeken wij vriendelijk dit ons te laten weten via een email aan lyceumkwartier@gmail.com   , onder vermelding van’ Beroep Wijkverkeersbesluit’.

 Beroep door de Vereniging Lyceumkwartier

De VLZ heeft in februari jl.  een Zienswijze ingediend tegen het ontwerp-wijkverkeersbesluit voor de Wilhelminaparkbuurt, de Lyceumlaan en Verlengde Slotlaan.

De gemeente heeft op 6 juli jl. gereageerd met een Nota van Beantwoording .  De VLZ heeft hierin beantwoordingsnummer 26.  Spijtig genoeg sorteert de gemeente met deze nota al voor op een eventuele rechtszaak en worden veel vragen en argumenten van bezwaarmakers hetzij niet, hetzij ontwijkend, hetzij strikt juridisch-procedureel beantwoord.

Het VLZ-bestuur laat zich juridisch adviseren en zal in de bestuursvergadering van 5 september a.s. besluiten of de vereniging al dan niet in beroep gaat tegen het onderhavige wijkverkeersbesluit.

Enige redenen voor de vereniging om tegen het wijkverkeersbesluit in beroep te gaan zijn :

 • het ‘wijk’-verkeersbesluit (2 verkeersmaatregelen in onze wijk) is volstrekt onvoldoende om de verwachte verkeersoverlast in de gehele wijk (als gevolg van de centrumbesluiten) tegen te gaan.
 • het toevoegen van de ‘uitzondering voor bestemmingsverkeer’ aan het eerder voorgenomen eenrichtingsverkeer op de Lorentzlaan zal de verwachte verkeersoverlast in meerdere lanen in onze wijk nog verder boven de toegestane GVVP-maxima laten stijgen dan uit de laatste integrale doorrekening van het gemeentelijk verkeersmodel blijkt. Bedoelde doorrekening (gepubliceerd in dec. 2016) was voor ons al meer dan voldoende reden om in beroep te gaan tegen de verkeersbesluiten in het centrum. Met de maatregel in de Lorentzlaan uit het wijkverkeersbesluit maakt de gemeente de verkeersoverlast en – onveiligheid voor het Lyceumkwartier echter nog groter dan eerder voorspeld.
 • De gemeente heeft, tot op heden, overleg met ons over aanvullende maatregelen in de wijk geweigerd. Terwijl voor andere woonbuurten wél verregaande maatregelen getroffen worden om ze “te vrijwaren van doorgaand verkeer zodat de verblijfsfunctie ook in de toekomst centraal wordt gesteld en leefbaarheid en verkeersveiligheid geborgd “ worden bewoners en duizenden fietsende scholieren in het Lyceumkwartier het kind van de rekening van de ‘centrumvisie’ .
 • De timing van de verschillende procedures (rechtbank doet uitspraak in zake de centrumbesluiten nádat de beroepstermijn wijkverkeersbesluit is gesloten) geeft ons reden om ook tegen het wijkverkeersbesluit in beroep te gaan teneinde onze rechtspositie en die van wijkbewoners te bewaren. In eventueel hoger beroep kunnen de oorzaken en de gevolgen van de verwachte verkeersoverlast in onze wijk dan mogelijk integraal aan de rechter voorgelegd worden.

 

Uitzondering voor zogenaamd bestemmingsverkeer Professor Lorentzlaan:

Dat door de verkeersbesluiten in het centrum (met name door het onnodig afsluiten van de Korte Steynlaan)  grote verkeersoverlast in het Lyceumkwartier gaat ontstaan is ruimschoots gedocumenteerd in onze zienswijze , beroepschrift, en aanvullingen.  Kijk hierbij naar Rechtszaak Centrumbesluiten

De zitting tegen de verkeersbesluiten in het centrum vond op 17 augustus jl.  plaats. Als de rechter onverhoopt toestaat (uitspraak uiterlijk  9 november a.s.) dat alle centrumverkeersmaatregelen uitgevoerd mogen worden, lijdt het geen twijfel dat ook de Pauw van Wieldrechtlaan, de Lyceumlaan, de Verlengde Slotlaan en de Lorentzlaan-Z  permanent eenrichtingsverkeer moeten krijgen. En dat bovendien verdere aanvullende verkeersmaatregelen in het Lyceumkwartier bitter noodzakelijk zullen zijn.

Helaas heeft het college op aandringen van enige bewoners van de WP-buurt in juli jl. besloten om aan het voorgenomen eenrichtingsverkeer op de Lorentzlaan de ‘uitzondering voor bestemmingsverkeer’ toe te voegen. In de Raadsbrief d.d. 4 juli 2017 motiveert het college de wijziging in de Lorentzlaan-maatregel als:   “Deze uitzondering zorgt ervoor dat de wijk Wilhelminapark beter bereikbaar blijft “.  Dwars door het Lyceumkwartier dus…

De ‘aanzuigende’ werking van het (conditioneel) openstellen van de Lorentzlaan – terwijl alle andere aangekondigde verkeersmaatregelen intact blijven – betekent dat:

 • er (nog) meer verkeer vanaf de A28/Krakelingweg door het Lyceumkwartier gaat rijden dan eerder voorspeld in de zgn. Integrale Variant 3 van het verkeersmodel (via de VSL-N.; Homeruslaan , Socrateslaan, de Lorentzlaan-N, en de Lindenlaan) ;  en
 • meer verkeer vanuit het centrum via Boulevard en Lindenlaan richting de WP-buurt gaat rijden (hetzij via de Aristoteleslaan of via de rotonde Lindenlaan/Lorentlzaan) .
 • op basis van de cijfers uit een eerdere doorrekening in het verkeersmodel te voorspellen valt dat dit zogenaamde ‘bestemmingsverkeer’ door de Lorentzlaan-Z   minstens 2500 (vracht) auto’s /dag zal bedragen.

Ondanks onze herhaalde verzoeken in mei jl.  heeft de gemeente verzuimd de situatie ‘Lorentzlaan  open’ door te laten rekenen in het gemeentelijk verkeersmodel. Samen met de cijfers van Lorentzlaan ‘dicht’ (doorgerekend in de zgn. Integrale Variant 3)  had daarmee een goede inschatting gemaakt kunnen worden van het effect in onze wijk van “m.u.v. bestemmingsverkeer” op de Lorentzlaan-Z.

Hoewel het moeilijk is om een nauwkeurige schatting te maken van de verwachte stijgingen op andere individuele lanen in onze wijk, kan dat wel voor de Lorentzlaan-Z , aan de hand van eerdere doorrekeningen van het verkeersmodel :

De  gemeente motiveert (zie wijkverkeersbesluit)  de maatregel op de Lorentzlaan-Z o.a. door :

“Met het instellen van eenrichtingsverkeer in de Pauw van Wieldrechtlaan moet ook rekening worden gehouden met een verschuiving van de noord-zuidroute door de Lyceumkwartier(-zuid) en Wilhelminapark van de Pauw van Wieldrechtlaan naar de Professor Lorentzlaan”

In een eerdere doorrekening in het verkeersmodel met de Pauw van Wieldrechtlaan ‘open’ zouden er 3060 motorvoertuigen/dag (mvt/dag) door de PvW-laan de WP-buurt in gaan rijden. ( zie verkeersmodel doorrekening Referentie 2025 Wilhelminapark 27.06.2016 / 00:02:50.  )

Kortom : door een ‘uitzondering voor bestemmingsverkeer’ op de Lorentzlaan in te stellen, verschuift datzelfde “bestemmingsverkeer” voor de WP-buurt naar de Lorentzlaan-Z.

De verwachte stijgingen van sluipverkeer door verkeersmaatregelen

 Geactualiseerd: 20 april 2017

Beroepsprocedure centrumbesluiten

We lieten u eerder weten dat de VLZ in beroep is gegaan tegen de definitieve verkeersbesluiten die B&W op 6 december 2016 genomen heeft voor het centrum. Het betreft onder meer de voorgenomen afsluiting voor autoverkeer van het voormalig ‘tunneltje’ en van de Korte Steynlaan. Als gevolg hiervan wordt veel extra doorgaand- en sluipverkeer in onze wijk verwacht. Voor zover wij weten zijn er zes partijen uit Zeist die bij elkaar 21 beroepen hebben ingediend bij de rechter tegen de centrumbesluiten.

Het kan nog een paar maanden duren voordat het tot een zitting komt.  Wij vernamen van de rechtbank dat alle beroepen in dezelfde procedure ondergebracht zullen worden.  Mocht de rechter de beroepen afwijzen dan is hoger beroep mogelijk.  In dat geval is te verwachten dat uitvoering van de betwiste verkeersbesluiten ook inzet wordt van de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar 2018.

Een kopie van ons beroepschrift is op aanvraag beschikbaar. Belangstellenden graag een mailtje naar lyceumkwartier@gmail.com  onder vermelding van ‘Beroepschrift VLZ centrumverkeersbesluiten’.

 Zienswijze tegen ontwerpverkeersbesluiten in omliggende wijken

Wij dienden eind februari ook een zgn. zienswijze in tegen de ontwerpverkeersbesluiten voor de wijken. Een belangrijk reden hiervoor is dat we onze juridische positie als wijk wilden bewaren. Alleen als er een zienswijze is ingediend bij de gemeente staat daarna een beroep bij de rechter open. De kern van onze zienswijze is dat de verkeersgevolgen van de centrumbesluiten door de aangekondigde wijkmaatregelen onvoldoende tegengegaan worden. Omdat de VLZ-zienswijze het algemeen belang van onze hele wijk verdedigt, dienden vele individuele wijkbewoners daarnaast ook (al dan niet collectieve) zienswijzen in tegen de wijkbesluiten.

 Cijfermatige analyse

Ter onderbouwing van ons beroepschrift en onze zienswijze analyseerden wij wat de uiteindelijke verkeerseffecten van alle verkeersmaatregelen (in centrum en wijken samen) zullen zijn voor onze wijk. Wij baseerden ons hierbij op de integrale doorrekening van het gemeentelijk verkeersmodel die de gemeente in december 2016 publiceerde. Ook hieruit blijkt weer dat de verkeersintensiteiten op diverse lanen in onze wijk scherp zullen stijgen. Voor een selectie van de bevindingen: Bekijk dit overzicht.

 Oproep voor denktank ‘Verkeersplan Lyceumkwartier’

Het bestuur heeft de gemeente voorgesteld om aanvullende verkeersmaatregelen voor onze wijk te ontwikkelen. De gemeente stelt zich echter op het standpunt dat alle voorliggende (centrum- en wijk-) maatregelen eerst uitgevoerd moeten worden en dat daarna pas bezien wordt of verdere aanpassingen noodzakelijk zijn. Dat zou dan, na metingen, ergens eind 2018 worden. Mocht de rechter ons beroep afwijzen dan willen we echter niet wachten totdat grote extra verkeersstromen daadwerkelijk door onze wijk rijden. Dit vooral gezien de verwachte verkeersveiligheidsrisico’s voor schoolgaande kinderen.

Daarom zoeken we enthousiaste en betrokken leden die één of twee avonden zouden willen meedenken over een integraal verkeersplan voor de hele wijk. We organiseren graag een gestructureerde brainstormsessie waarin we gezamenlijk een (of meerdere) integrale oplossingen voor de gehele wijk ontwikkelen. De intentie is deze optie(s) vervolgens aan te bieden aan de gemeente.

Omdat we tot breed gedragen oplossingen willen komen mikken we op een representatieve (maar niet al te grote) groep deelnemers uit alle delen van onze wijk. Mocht uit de aanmeldingen geen evenredige verdeling over de wijk ontstaan dan zullen we dat eerst proberen te corrigeren voordat we van start gaan.

Mocht u hieraan willen deelnemen stuur dan graag vóór 14 mei een email naar lyceumkwartier@gmail.com  met naam en adres onder vermelding van ‘Verkeersoverleg Lyceumkwartier’.

Snelheidsbeperkende maatregelen

Geactualiseerd: 9 oktober 2016

Het Lyceumkwartier is in het GVVP 2001-2011 aangemerkt als 30 km/uur gebied. Om de wegen in de buurt zodanig in te richten dat een lagere rijsnelheid daadwerkelijk zou worden afgedwongen, zijn snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd.

In samenspraak met een speciaal gevormde klankbordgroep bestaande uit bewoners en een vertegenwoordiging van de VLZ, is in 2010 een plan opgesteld en gepresenteerd aan omwonenden. Uiteindelijk is de inspraaknota en het ontwerp herinrichtingsvoorstel, na inspraak, op 8 maart 2011 vastgesteld door het college van B&W. Alle maatregelen zijn in juni 2012 definitief opgeleverd.

Op 11 november 2015 heeft een inloopavond plaatsgevonden in het gemeentehuis. Alle inwoners van het Lyceumkwartier konden de door de gemeente n.a.v. de bijeenkomst d.d. 30 juni 2015 gepresenteerde maatregelen bekijken en becommentariëren. Er was een goede, representatieve opkomst.

In vervolg op deze inloopavond, hebben alle inwoners een brief van de gemeente ontvangen d.d. 1 december 2015, waarin de aanvullende maatregelen die in het tweede kwartaal van 2016 / 2017 zullen worden uitgevoerd, zijn opgesomd. Zie: Brief gemeente.2015-12-01. Ten aanzien van de voortgang van de in deze brief genoemde maatregelen kunnen we u het volgende melden:

De drempels op de Homeruslaan zijn inmiddels gerealiseerd. Hiermee wordt beoogd de snelheid va het verkeer en het sluipverkeer van de route Prof. Lorentzlaan – Socrateslaan / Homeruslaan – Verlengde Slotlaan te ontmoedigen.

Ook is de Lindenlaan ter hoogte van het CLZ inmiddels ingericht conform het UVL-label (gele en rode palen).

De Lindenlaan is opnieuw geasfalteerd, waarbij ook de rode fietspaden weer duidelijk zijn aangegeven.

Dit najaar worden de rotondes op de Lindenlaan ‘vergroend’ en heringericht.

De aanleg van een plateau ter hoogte van de Aristoteleslaan/Platolaan wordt in het voorjaar van 2017 gerealiseerd.

Er worden daarnaast – in overleg met de VLZ en bewoners van de Lindenlaan – verdere snelheidsbeperkende maatregelen genomen op de Lindenlaan. Met name met het oog op de verkeersmaatregelen die voortvloeien uit de Centrumvisie, is hier sterk behoefte aan.