Category Archives: Uncategorized

Onderzoek: Eenrichtingsverkeer Korte Steynlaan is onnodig, gevaar-verhogend en ongewenst.

De verkeersmaatregel op de Korte Steynlaan dient nergens toe en veroorzaakt  grote pro-blemen voor duizenden Zeistenaren.   Dit blijkt niet alleen uit recent onderzoek van de VLZ, maar ook uit een enquête onder Wilhelminaparkbewoners, interviews met direct belang hebbenden, en observatie van huidige verkeerssituaties op onder meer de Lindenlaan.

Ook uit recente bezwaarschriften tegen de (wéér gewijzigde) maatregel op de Korte Steynlaan  blijkt dat de overgrote meerderheid van de betrokkenen hiervan negatieve gevolgen ervaren.

De VLZ roept college en gemeenteraad daarom  op om de maatregel op de Korte Steynlaan zo snel mogelijk  op te heffen.  Langer dralen met intrekking van dit besluit verhoogt de  verkeersrisico’s voor duizenden kwetsbare verkeersdeelnemers iedere dag dat deze situatie voortduurt.

Open Oproep en meer nieuws over de verkeersoverlast, klik hier

Visie Leefomgeving Zeister Lyceumkwartier

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 november 2018 is het definitieve concept van onze wijkvisie Leefomgeving behandeld. Met overgrote meerderheid heeft de ledenvergadering het stuk daarna goedgekeurd en vastgesteld.
Het bestuur is opgedragen om, mede in goede samenwerking met de gemeente Zeist, verdere initiatieven te ontplooien teneinde de doelstellingen te realiseren.

De vereniging is alle leden van de Redaktieraad, en de honderden wijkbewoners die via onze enquête adviezen gegeven hebben, bijzonder dankbaar voor hun inspanningen bij de ontwikkeling van de visie. We hopen dat het Lyceumkwartier hiermee ook een goede bijdrage levert aan de verdere bloei van ons aller Zeist.
Via deze link kunt U de ‘Visie Leefomgeving Zeister Lyceumkwartier‘ downloaden.

Beroep 29 mei VLZ versus gemeente Zeist

Op 29 mei jl. heeft de rechter zich gebogen over onze bezwaren tegen de verkeers-maatregelen ten gevolge van het centrumplan van de gemeente en de daarop gebaseerde wijkverkeersmaatregelen voor onder meer het Lyceumkwartier. De rechter heeft toegezegd uiterlijk 10 juli a.s. een vonnis te vellen. Klik voor een verdere inhoudelijke toelichting hier.