WhatsApp Buurtpreventie

Geactualiseerd: november 2023

Wat is het?

Binnen het Lyceumkwartier Zeist is de WhatsApp-buurtpreventie operationeel. Bewoners in een deelgebied van de wijk geven aan elkaar met behulp van WhatsApp verdachte situaties door.

Deze wijze van buurtpreventie vormt extra ogen en oren voor de politie en heeft tot een aantoonbare afname van criminaliteit geleid.
Met nadruk wordt gesteld dat het hier een burgerinitiatief betreft. Overigens wordt dit initiatief van harte ondersteund door de politie.

Zo wisselt de politie periodiek informatie met ons uit over inbraken, pogingen daartoe of andere incidenten. Ook de gemeente verleent medewerking door ondermeer het plaatsen van borden, waarop bezoekers van onze wijk geattendeerd worden op deze vorm van buurtpreventie.

Hoe werkt het

Onze wijk is ingedeeld in 5 groepen. Elke WhatsApp-groep bestaat uit een groep bewoners uit een straat (of een beperkt gedeelte van de wijk), die alleen geïnformeerd (een bericht ontvangt) wordt als er sprake is van een verdachte situatie. Het gaat dan om opvallende situaties, denk bijvoorbeeld aan (vermoedens van) inbraak, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling.

Op dat moment zal de waarnemer een 112-melding doen en tevens een beknopt bericht opstellen en versturen aan de WhatsApp-groep waar hij of zij deel van uitmaakt. Aldus ontvangen alle deelnemers van deze groep dit bericht, zijn gewaarschuwd en kunnen zo nodig handelend optreden.
Omdat een WhatsApp-groep een beperkte capaciteit heeft, zijn (gelet op de omvang van onze wijk) meerdere groepen noodzakelijk. Aangezien kwaadwillenden hun activiteiten niet zullen beperken tot de straat of gedeelte van de wijk van de groep is er een overlappende groepenstructuur opgezet, zodat ook aanpalende delen van de wijk geïnformeerd worden over een verdachte situatie. Dit laatste wordt actief door de coördinatoren van uw WhatsApp-groep uitgevoerd.

In onderstaande plattegrond is de indeling in groepen weergegeven.

https://www.lyceumkwartierzeist.nl/wp-content/uploads/Plattegrond-wijk.jpg

Wat is de rol van de coördinator

WhatsApp-groepen worden gecoördineerd door coördinatoren. De taak van een coördinator komt op het volgende neer:

 • de coördinator beoordeelt of een melding relevant is, inhoudelijk duidelijk is en of deze gemeld is bij de politie (112);
 • de coördinator bepaalt of een melding uit een andere groep doorgezet moet worden naar zijn eigen groep(en) en gaat daar, in dat geval, toe over;
 • de coördinator ziet er op toe dat deelnemers de WhatsApp-tool niet misbruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld;
 • de coördinator beheert de deelnemers van zijn groep.

Er wordt gekozen voor tenminste twee coördinator per groep in verband met de continuïteit. Deze hebben onderling nadere praktische werkafspraken gemaakt.

Aanmelding

Alle bewoners van het Lyceumkwartier Zeist zijn van harte welkom om aan dit initiatief mee te doen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Hoe meer bewoners in onze wijk meedoen, des te effectiever de buurtpreventie zal zijn. Deelnemers dienen zich natuurlijk wel te houden aan een aantal gedragsregels. Deze zijn hierna opgenomen.
Door deelname aan deze vorm van buurtpreventie wordt uw mobiele telefoonnummer tenminste bekend bij de deelnemers van uw WhatsApp-groep. Door u aan te melden, gaat u akkoord. Uw gegevens (naam en telefoonnummer) worden nergens ander opgeslagen dan in de groep.

Aanmelding is uitsluitend mogelijk via de coördinator van uw WhatsApp-groep. Vraagt u daarom aan een deelnemende buur om uw gegevens (naam, mobiel nummer & adres) door te sturen naar de betreffende coördinator (uw deelnemende buur weet wie dit is). De coördinator zal u vervolgens toevoegen aan de groep.

Inschrijfvoorwaarden en nadere spelregels

 1. Aanmelden kan alleen via een deelnemende buur bij de betreffende coördinator van de WhatsApp-groep.
 2. Deelnemers zijn tenminste 18 jaar oud en woonachtig in het Lyceumkwartier Zeist
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief; De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt.

Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:

 • S = Signaleer
 • A = Alarmeer 112
 • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen.
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we de plannen van de verdachte persoon verstoren. Doe dit alleen als je dit veilig kunt doen zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

4. Laat door middel van het WhatsApp-bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is!  Voorkom een regen van 112 meldingen.

5. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
6. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten.
7. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, geschatte leeftijd, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan het kenteken, de kleur, het merk en het type.
8. Gebruik deze WhatsApp-groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten. Realiseer je dat elk verstuurd bericht ontvangen wordt door tenminste 100 buren! Er zijn per groep ook niet 112 WhatsApp-groepen waar vermiste fietsen/huisdieren of niet dringende observaties/situaties worden gedeeld.
9. Het niet houden aan de afspraken leidt tot verwijdering uit de groep.
10. Deelnemers realiseren zich dat door deelname het door hen opgegeven mobiele telefoonnummer bekend wordt aan de overige deelnemers van hun specifieke WhatsApp-groep.
11. De Vereniging Lyceumkwartier Zeist sluit op voorhand elke aansprakelijkheid uit voor het functioneren, misbruiken of het falen van de WhatsApp buurtpreventie, alsmede de aansprakelijkheid voor het handelen van individuele deelnemers ten gevolge van dit instrument.