All posts by Linda Arendsen

Tijdelijk verkeersbesluit

Het eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Lyceumlaan is per 10 december 2020 tijdelijk opgeheven. Dat is besloten door het gemeentebestuur in overleg met de Vereniging Lyceumkwartier en de verkeerscommissie Wilhelminaparkbuurt.

Dit tijdelijke verkeersbesluit geldt voor de periode van 10 december 2020 tot het moment waarop de evaluatie is afgerond, maar uiterlijk tot 31 maart 2021. Na een gewenningsperiode zal, in februari 2021, gemeten worden hoeveel verkeer met welke snelheden door lanen in het Lyceumkwartier en Wilheminaparkbuurt rijdt. Aan de hand van de meetresultaten zal een verkeersplan voor beide buurten ontworpen worden en ingevoerd.

De gemeenteraad evalueerde eind 2019 de resultaten van de verkeersmaatregelen die waren ingesteld als gevolg van de Centrumvisie. Conclusie: het centrum van Zeist was veel slechter bereikbaar geworden en de hoeveelheid verkeer was op cruciale plaatsen (als Slotlaan en Antonlaan) niet afgenomen. Ook was er geen noord-zuidverbinding door het centrum meer, wat tot vele klachten leidde van onder meer de winkeliers in het centrum.

Op 10 december 2019 besloot de gemeenteraad de meest hinderlijke maatregelen in het centrum terug te draaien. De verkeersmaatregelen in de omliggende wijken werden tot nu toe echter niet teruggedraaid en dat leverde een onevenredig grote belasting op voor bepaalde straten. De VLZ en de verkeerscommissie van de Wilhelminaparkbuurt gingen, op uitnodiging van wethouder Hoogstraten, vanaf de zomer in overleg met gemeente en een adviesbureau om tot oplossingen te komen.

Nulmeting

Besloten werd een pilot te doen om te bepalen of het weer openstellen van een aantal eenrichtingsstraten een positief effect heeft op de leefbaarheid (denk aan ruimte voor groen, spelen), veiligheid (snelheid, intensiteiten) en bereikbaarheid van de buurten en zal leiden tot minder overlast.

Na nulmetingen in oktober zal, na de gewenningsperiode, vanaf 8  februari gemeten worden of de openstelling daadwerkelijk tot bovengenoemde verbeteringen heet geleid.  Als blijkt dat de openstelling de gewenste effecten heeft, dan wordt deze tijdelijke situatie van tweerichtingsverkeer omgezet in een situatie voor onbepaalde tijd. Mocht blijken dat er toch ongewenste effecten optreden dan zal bekeken worden of andere aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Hiervoor neemt gemeente Zeist te zijner tijd een nieuw verkeersbesluit. Naast dit onderzoek met de proefperiode wordt breder gekeken naar mogelijkheden om de verkeerscirculatie in de wijken verder te optimaliseren. Veiligheid, leefbaarheid en een evenredige verdeling van het verkeersaanbod vormen hierbij het uitgangspunt.

Onderhoud Zeisterbos

Sinds 12 oktober wordt er boomonderhoud gepleegd in het Zeisterbos van het Utrechts Landschap. Het betreft het weghalen van gevaarlijk dood hout, zowel in de bomen als op de grond. Hier en daar blijven stammen van dode bomen staan die voor de spechten interessant zijn. Boomspecialisten van Het Biltse bedrijf Hoefakker zijn vooral ten zuiden van de Jagerssingel aan de slag zodat in het bos weer veilig gewandeld en gerecreëerd kan worden. Het Laantje zonder Eind is inmiddels klaar.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u een mailtje sturen naar meldpunt@hoefakker.com