Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergaderingen

De jaarlijkse ALV vindt in principe plaats in november van ieder jaar. Daarnaast kan het bestuur besluiten een extra Algemene Ledenvergadering te houden, als dat nodig mocht zijn.

Sinds 2013 stuurt het bestuur twee nieuwsbrieven uit, waarin we leden breed informeren. De nieuwsbrieven wordt per email naar de leden gestuurd, in november samen met de uitnodiging voor de ALV.

Agenda’s en Notulen van ledenvergaderingen zijn op te vragen via
lyceumkwartier@gmail.com.