Organisatie VLZ

De vereniging is opgericht in 1976. Directe aanleiding was de beoogde bouw op het terrein van het tweede lyceum (nu De Wittenberg, zie foto) door het bouwbedrijf Bredero. Dit bedrijf had én de aandelen” NV Schaerweijde Bosschen” én het terrein aangekocht. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst over de bouwplannen besloten enkele wijkbewoners tot de oprichting met het doel ”het karakter van de groene wijk in stand te houden”. Bij notariële akte d.d. 21 januari 1977 kreeg  de vereniging  de eerste statuten en rechtspersoonlijkheid.

Doel

Ook al zijn de gebruikte woorden in de loop der jaren wel aangepast, is behoud van het groene karakter van de wijk steeds de kern gebleven. Sinds de laatste statutenwijziging (8 april 2013) luidt de doelstelling:

Het in stand houden en beschermen van het woon-en leefklimaat, en daarmee het karakter van villawijk in het Lyceumkwartier van de gemeente Zeist. Onder Lyceumkwartier wordt verstaan: het gebied dat wordt begrensd door de Franssen van de Puttelaan, Professor Lorentzlaan, Krakelingweg en Boulevard, alsmede de daaraan onmiddellijk grenzende gebieden”.

Hoewel niet alle bewoners van het Lyceumkwartier lid zijn, wordt de VLZ door de overheid en andere instanties gezien als de spreekbuis van de bewoners uit de wijk. 

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden. Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar, en zijn daarna herkiesbaar. Sinds de laatste ALV (november 2023) bestaat het bestuur uit de volgende personen:

 • Ed Nijssen (voorzitter)
 • Claire van Oirsouw  (secretaris)
 • Rogier Vossen (bestuurslid en penningmeester a.i.)
 • Piet Priemis
 • Maarten Stam

  Ondersteuning door vrijwilligers

  De WhatsApp buurtpreventie wordt gecoördineerd en gemodereerd door wijkbewoner Dagmar Veehof en op het gebied van Ruimtelijke Ordening draagt wijkbewoner Hans Lingers enorm bij.

 • Wilt u contact opnemen met het bestuur of vindt u het leuk om op een deelgebied mee te helpen, mail dan naar lyceumkwartier@gmail.com.
 • Algemene Ledenvergadering
 • Tenminste één keer per jaar houden we een Algemene Ledenvergadering, meestal in november. Deze wordt belegd door het bestuur.
 • Daarnaast kunnen de leden zelf ook een vergadering bijeen laten roepen. Hiervoor is een door twaalf leden ondertekend schriftelijk verzoek vereist.
 • Lidmaatschap en contributie
 • Niet alleen natuurlijke personen, maar ook rechtspersonen kunnen lid worden. Vereist is dat men woonachtig is, respectievelijk is gevestigd, in het Lyceumkwartier. De contributie bedraagt 17,50 euro per jaar. Hoe breder de achterban, hoe groter de invloed!
 • Bent u nog geen lid? Geef u nu op!
 • Alle persoongegevens worden volgens de AVG gerespecteerd.