Tijdelijk verkeersbesluit

Het eenrichtingsverkeer op de Professor Lorentzlaan, Pauw van Wieldrechtlaan en Lyceumlaan is per 10 december 2020 tijdelijk opgeheven. Dat is besloten door het gemeentebestuur in overleg met de Vereniging Lyceumkwartier en de verkeerscommissie Wilhelminaparkbuurt.

Dit tijdelijke verkeersbesluit geldt voor de periode van 10 december 2020 tot het moment waarop de evaluatie is afgerond, maar uiterlijk tot 31 maart 2021. Na een gewenningsperiode zal, in februari 2021, gemeten worden hoeveel verkeer met welke snelheden door lanen in het Lyceumkwartier en Wilheminaparkbuurt rijdt. Aan de hand van de meetresultaten zal een verkeersplan voor beide buurten ontworpen worden en ingevoerd.

De gemeenteraad evalueerde eind 2019 de resultaten van de verkeersmaatregelen die waren ingesteld als gevolg van de Centrumvisie. Conclusie: het centrum van Zeist was veel slechter bereikbaar geworden en de hoeveelheid verkeer was op cruciale plaatsen (als Slotlaan en Antonlaan) niet afgenomen. Ook was er geen noord-zuidverbinding door het centrum meer, wat tot vele klachten leidde van onder meer de winkeliers in het centrum.

Op 10 december 2019 besloot de gemeenteraad de meest hinderlijke maatregelen in het centrum terug te draaien. De verkeersmaatregelen in de omliggende wijken werden tot nu toe echter niet teruggedraaid en dat leverde een onevenredig grote belasting op voor bepaalde straten. De VLZ en de verkeerscommissie van de Wilhelminaparkbuurt gingen, op uitnodiging van wethouder Hoogstraten, vanaf de zomer in overleg met gemeente en een adviesbureau om tot oplossingen te komen.

Nulmeting

Besloten werd een pilot te doen om te bepalen of het weer openstellen van een aantal eenrichtingsstraten een positief effect heeft op de leefbaarheid (denk aan ruimte voor groen, spelen), veiligheid (snelheid, intensiteiten) en bereikbaarheid van de buurten en zal leiden tot minder overlast.

Na nulmetingen in oktober zal, na de gewenningsperiode, vanaf 8  februari gemeten worden of de openstelling daadwerkelijk tot bovengenoemde verbeteringen heet geleid.  Als blijkt dat de openstelling de gewenste effecten heeft, dan wordt deze tijdelijke situatie van tweerichtingsverkeer omgezet in een situatie voor onbepaalde tijd. Mocht blijken dat er toch ongewenste effecten optreden dan zal bekeken worden of andere aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

Hiervoor neemt gemeente Zeist te zijner tijd een nieuw verkeersbesluit. Naast dit onderzoek met de proefperiode wordt breder gekeken naar mogelijkheden om de verkeerscirculatie in de wijken verder te optimaliseren. Veiligheid, leefbaarheid en een evenredige verdeling van het verkeersaanbod vormen hierbij het uitgangspunt.

Onderhoud Zeisterbos

Sinds 12 oktober wordt er boomonderhoud gepleegd in het Zeisterbos van het Utrechts Landschap. Het betreft het weghalen van gevaarlijk dood hout, zowel in de bomen als op de grond. Hier en daar blijven stammen van dode bomen staan die voor de spechten interessant zijn. Boomspecialisten van Het Biltse bedrijf Hoefakker zijn vooral ten zuiden van de Jagerssingel aan de slag zodat in het bos weer veilig gewandeld en gerecreëerd kan worden. Het Laantje zonder Eind is inmiddels klaar.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, kunt u een mailtje sturen naar meldpunt@hoefakker.com

Maximale omvang van toekomstige bebouwing op Lindenhorst bepaald

De gemeenteraad besloot op 12 mei jl. dat voor beide mogelijke bebouwingsscenario’s op het terrein de Lindenhorst “een min of meer vergelijkbare balans zal gelden tussen groen en bebouwing”. De RO-commissie van de VLZ rekende aan de hand van geldende ruimtelijke criteria uit wat deze raadsuitspraak betekent voor de omvang van de bebouwing op De Lindenhorst. De conclusie is dat het totale bebouwbare grondvlak (inclusief bijgebouwen en andere versteende oppervlakken als terrassen en balkons) in totaal niet méér zal mogen bedragen dan maximaal 2750 m2. Van dit maximum dient daarnaast de ruimte afgetrokken te worden die is benodigd voor het preserveren van behoudenswaardige bomen en bosvlakken die op of nabij een geprojecteerd grondvlak staan.
Het streven van de wijk om De Lindenhorst een groenmonumentale en bosparkachtige uitstraling te geven en daarmee een ruimtelijk sieraad voor Zeist te creëren is met deze vaststelling weer een stapje dichterbij gekomen. (Klik hier voor meer over De Lindenhorst)

Coronacrisis: HELP mee met deze acties

Elke dag worden er weer nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, maar er ontstaan ook iedere dag weer hulpacties. De VLZ wil graag helpen door hulpacties die in de directe omgeving van Zeist worden opgezet, onder uw aandacht te brengen.

Diakonessenhuis
Het Diakonessenhuis in Utrecht bereidt zich voor op een mogelijk grote toestroom van patiënten met het coronavirus. Daarom vraagt het ziekenhuis (oud-) collega’s en mensen daarbuiten of ze willen helpen.

Het Diak zoekt met name verpleegkundigen met ervaring op de IC of recovery. Maar ook mensen met een medische achtergrond die op een andere manier ingezet kunnen worden, wordt gevraagd zich te melden via deze link:
https://www.diakonessenhuis.nl/nieuws/hulp-ziekenhuis
Voor de duidelijkheid: Het  gaat  hier alleen om Diakonessenhuis locatie Utrecht, NIET om locatie Zeist.

Heeft u mondkapjes of andere materialen die u aan het ziekenhuis wilt geven? Daar is het Diak natuurlijk blij mee! Mail aan communicatie@diakhuis.nl wat u precies wilt geven en hoeveel. Wij laten het aan het Diakonessenhuis om contact met u op te nemen, kom niet zelf naar het ziekenhuis om iets af te geven.

Boodschappendienst door Schaerweijde
Hockey- en golfvereniging Schaerweijde  heeft een boodschappendienst opgezet voor mensen in Zeist.

Wat kunnen wij voor u doen?
Als u boodschappen nodig heeft kunt u dit aan ons doorgeven (via e-mail, telefonisch en/of WhatsApp) en wij halen de boodschappen bij de lokale supermarkt/winkelier. Vervolgens zetten wij de boodschappen bij u voor de deur, we bellen aan en wachten op afstand totdat u alles naar binnen hebt gehaald.
• Besteld u in de ochtend, dan proberen wij in de middag te leveren.
• Hebben dingen spoed, vermeld dat dan, dan proberen we dit zo snel mogelijk te regelen.
• Bij voorkeur niet meer dan een boodschappentas vol bestellen.
• De betaling kan als volgt:
U krijgt een tikkie of betaalverzoek.
U maakt het direct na de boodschappen over.

Heeft u hulp nodig of wilt u hulp bieden, meld u dan met een berichtje aan bij verenigingsmanager Arnaud Schuurman via verenigingsmanager@schaerweijde.nl of via 06-14437760 (bellen en WhatsApp).

Bij vragen en/of onduidelijkheden over deze acties kunt u de VLZ rechtstreeks mailen. Ook als u andere acties via ons onder de aandacht wil brengen, stuur dan een bericht naar lyceumkwartier@gmail.com.

Ronde Tafel over Lindenhorst op donderdag 12 maart 20:00 uur in het Gemeentehuis

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel geschreven voor de herinrichting van het Lindenhorst-terrein (waarop jeugdinrichting Pluryn is gevestigd ) aan de Verlengde Slotlaan.

Het raadsvoorstel wijkt op een aantal belangrijke punten af van eerder geschetste moge-lijkheden en scenario’s, die door omwonenden, belangengroepen en andere betrokken partijen vorig jaar in het participatieproces… [meer]

Openingstijden Poliklinische Apotheek Diak gewijzigd

Helaas kunt U s’avonds en in het weekend per 1 februari 2020 niet meer terecht bij de Poliklinische Apotheek in het Diakonessenhuis.

Sinds maart 2019 is er een Poliklinische Apotheek in het Diakonessenhuis in Zeist. Die is op verzoek van een aantal maatschappelijke organisaties ook ’s avonds en in het weekend open. 

De afgelopen negen maanden is er echter nauwelijks… [meer]

Glasvezel tot in uw woning?

Zoals u wellicht via diverse kanalen heeft begrepen is er een goede mogelijkheid dat eindelijk de aanleg van een glasvezelnetwerk in Zeist tot stand gaat komen. U heeft een brochure in de bus gehad waarin de aanleg van het netwerk nader wordt toegelicht maar voor 1 februari 2020 moet 30% van de Zeister huishoudens zich hebben ingeschreven alvorens het bedrijf E-Fiber tot de aanleg zal overgaan.

Snel en voordeliger zeer snel Internet. Dit is onze kans. Het is nu of nooit!

Schrijf U in voor 1 februari 2020 anders gaan wij in Zeist, in tegenstelling  tot alle omliggende gemeentes, voorlopig GEEN glasvezel verbinding in onze huizen krijgen.

U heeft bijvoorbeeld al een 1GB Internet aansluiting  (voor  up- en downloaden) inclusief TV en telefoon voor  € 49,15 per maand waarbij als bonus gratis ‘Fox Sports Eredivisie’.

Om het U makkelijker te maken heeft Bewonersinitiatief ‘Ik wil glas in Zeist’ een overzicht gemaakt van de goedkoopste pakketten die … [meer]