Pluryn (De Lindenhorst)

Geactualiseerd: 10 maart 2020

Ronde Tafel over Lindenhorst op donderdag 12 maart 20:00 uur in het Gemeentehuis

Het college van B&W heeft een raadsvoorstel geschreven voor de herinrichting van het Lindenhorst-terrein (waarop jeugdinrichting Pluryn is gevestigd ) aan de Verlengde Slotlaan.

Het raadsvoorstel wijkt op een aantal belangrijke punten af van eerder geschetste mogelijkheden en scenario’s, die door omwonenden, belangengroepen en andere betrokken partijen vorig jaar in het participatieproces gezamenlijk ontwikkeld werden..
(Zie het Participatierapport via onderstaande link)

De VLZ roept daarom iedereen in de wijk op om donderdagavond mee te luisteren naar de insprekers tijdens de Ronde Tafel hierover op het gemeentehuis.

Kort komt het erop neer dat het college meer stenen en minder groen voorstelt dan omwonenden en belanghebbenden hebben voorgesteld. De 2 scenario’s van de deelnemers aan het participatietraject (inclusief gemeente en rijksoverheid) worden in het raadsvoorstel van het college behoorlijk opgerekt. Ook kiert er licht tussen de kaders die de Rijksoverheid heeft gesteld als eigenaar van het te verkopen terrein en de ruimte die de gemeente neemt in het raadsvoorstel.

Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de definitieve invulling van De Lindenhorst.
Tijdens de Ronde Tafel vormen raadsleden een mening over het voorstel met behulp van informatie van insprekers. De VLZ heeft ook spreektijd aangevraagd. Kom daarom a.s. donderdag en steun daarmee het buurtstreven om De Lindenhorst groen, ruim van opzet, en daarmee een sieraad voor Zeist te maken.

Donderdag 12 maart 20.00 uur op het gemeentehuis aan Het Rond in Zeist

Link: Vergadering Ronde Tafel thema Ruimte (RV De Lindenhorst, nieuwe invulling) 12-03-2020

Geactualiseerd: 1 december 2019

Intermetzo gaat verder als Pluryn

Intermetzo, De Hoenderloo Groep en Pluryn zijn op 1 december 2019 samen verder gegaan onder de naam Pluryn. De websites van Intermetzo en De Hoenderloo Groep gaan rond die datum offline. Hun social media kanalen stoppen half december. Alle informatie over de diensten en locaties van Intermetzo en De Hoenderloo Groep vind je op www.pluryn.nl.

Geactualiseerd: 2 september 2019

De instelling

Sinds de overdracht van de jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten is Intermetzo (De Lindenhorst-Almata), gelegen aan de Verlengde Slotlaan 69-71, herbestemd tot opvanglocatie voor de meest zware gevallen, de zogenaamde categorie 3-jongeren. Aangezien de hierbij gebruikte behandelmethodes zeer arbeidsintensief en dus kostbaar zijn, vindt de indeling van jongeren in deze categorie zeer terughoudend plaats. Het gevolg van dit beleid is dat alleen jongeren met de zwaarst denkbare hulpvraag bij Intermetzo worden geplaatst.

satelitemap

Overlast

Overigens is gebleken dat het aantal klachten van omwonenden aanhoudt. Ook de pro-actieve communicatie van Intermetzo naar aanleiding van incidenten en maatregelen ter vermindering van de overlast is voor verbetering vatbaar. Er is een telefoonnummer beschikbaar om klachten van overlast, in welke vorm dan ook, te melden. Dit nummer is 030 691 4911, eventueel kan dat ook direct bij de politie of 112. De directie van Intermetzo heeft toegezegd hier extra aandacht aan te besteden. Alleen op basis van gemelde klachten kan er actie worden ondernomen. Ook het bestuur houdt de vinger aan de pols.

Verkoopplannen Lindenhorst

Eind oktober 2016 werd het bestuur verrast met een uitnodiging van een namens het Rijksvastgoedbedrijf (eigenaar van de locatie) opererende vastgoedadviseur. Deze deelde mee dat de rijksoverheid voornemens is om het complex Lindenhorst te verkopen. Vervolgens bleef het geruime tijd stil. Eind 2018 werd het bestuur benaderd door het Rijksvastgoedbedrijf met de mededeling. Dat het verkooptraject op korte termijn zou worden opgestart. De navolgende informatie is over de tafel gegaan:

  • het met Intermetzo afgesloten huurcontract loopt tot en met 30 juni 2023
  • de locatie (het perceel) is circa 26.000 m2 groot en heeft de bestemming maatschappelijke voorziening
  • aan de Verlengde Slotlaan (links van de entree) liggen twee percelen (ook eigendom van het Rijk) met een woonbestemming
  • bij verkoop kijkt het Rijksvastgoedbedrijf niet alleen naar het financiële maar ook naar het maatschappelijke rendement
  • de gemeente heeft aangegeven dat woningbouw, gebaseerd op de gemeentelijke woonvisie, de voorkeur geniet
  • het Rijksvastgoedbedrijf zal met belanghebbenden (en omwonenden) een traject opstarten om te komen tot een participatierapport, waarin de wensen van de belanghebbenden ten aanzien van de herbestemming worden vastgelegd. Dit rapport zal aangeboden worden aan de gemeente, die de definitieve voorstellen tot herbestemming mede zal baseren op deze voorstellen.
 

In december 2018 is gestart met het opstellen van het participatierapport. Bij de tot-stand-koming van dit rapport heeft het bestuur van de VLZ alle direct aanwonenden rondom de locatie Lindenhorst uitgenodigd voor een afstemmingsoverleg, teneinde te bevorderen dat alle opvattingen gehoord worden en er een zo eenduidig mogelijke voorkeur voor de herbestemming tot stand komt.

In januari 2019 is op initiatief van het Rijksvastgoedbedrijf een werkgroep opgestart met als opdracht te komen tot een participatierapport. Een delegatie van het bestuur van de VLZ heeft actief aan deze werkgroep deelgenomen. Uiteindelijk is op 16 mei 2019 de definitieve versie van dit rapport aangeboden aan het gemeentebestuur (klik hier voor een pdf-versie van het rapport ). Het gemeentebestuur is voornemens om in het derde kwartaal van 2019 nadere voorstellen voor de herbestemming aan de raad voor te leggen.

20190516_Participatierapport_Lindenhorst_Zeist_Def_16-05-2019